მთავარი,სიახლეები

უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატები ნარკოლოგიურ შემოწმებას „სამხარაულში“ გაივლიან

07.07.2016 • 1529
უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატები ნარკოლოგიურ შემოწმებას „სამხარაულში“ გაივლიან

აჭარის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებში, საბჭოს წევრობის კანდიდატებისთვის ნარკოლოგიური შემოწმების ჩატარების უფლება უსკომ სამხარაულის ბიუროს აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტს მიანიჭა.

უმაღლესი საარჩევნო კომისიის [უსკო] შესაბამის განკარგულებაში აღნიშნულია:

„მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატის რეგისტრაციაში გასატარებლად ამომრჩეველთა 5-კაციანი საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელმა, შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს, კანდიდატის მხარდამჭერ ამომრჩეველთა სიასთან ერთად უნდა წარუდგინოს ცნობა კანდიდატის ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ, რომელშიც აღნიშნული იქნება, რომ კანდიდატი ჯანმრთელია, ან ნარკოტიკების მომხმარებელია;

პარტიების/საარჩევნო ბლოკების მიერ უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატის მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში წარდგენის შემთხვევაში, კანდიდატის სააღრიცხვო ბარათთან და ფოტოსურათთან ერთად უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში წარდგენილი უნდა იქნას ცნობა კანდიდატის ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ, რომელშიც აღნიშნული იქნება, რომ კანდიდატი ჯანმრთელია, ან ნარკოტიკების მომხმარებელია;

კენჭისყრის დღიდან არა უგვიანეს მე-7 დღისა, წინასწარი მონაცემებით საარჩევნო ზღურბლგადალახული პარტიების/საარჩევნო ბლოკების, პარტიული სიიდან სავარაუდოდ არჩეულმა, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრობის ყველა კანდიდატმა უნდა გაიაროს ნარკოლოგიური შემოწმება;

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრობის კანდიდატებს ნარკოლოგიური შემოწმების გავლის უფლება აქვთ, სამხარაულის ბიუროს აჭარის რეგიონული ექსპერტიზის დეპარტამენტში;

აღნიშნული დეპარტამენტი კენჭისყრიდან არაუგვიანეს მე-14 დღისა, ვალდებულია უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში წარადგინოს წინასწარი მონაცემებით საარჩევნო ზღურბლგადალახული პარტიების/საარჩევნო ბლოკების, პარტიული სიიდან სავარაუდოდ არჩეული უმაღლესი საბჭოს წევრობის ყველა კანდიდატის შესახებ ნარკოლოგიური შემოწმების დამადასტურებელი ცნობა, რომელშიც აღნიშნული იქნება, რომ კანდიდატი ჯანმრთელია, ან ნარკოტიკების მომხმარებელია და უმაღლესი საბჭოს არჩეულ წევრთა სია, რომლებმაც გაიარეს ნარკოლოგიური შემოწმება“.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: