განათლება,მთავარი,სიახლეები

სქესობრივი დანაშაულისთვის გასამართლებული პირები სკოლებში ვერ დასაქმდებიან

28.09.2022 • 2194
სქესობრივი დანაშაულისთვის გასამართლებული პირები სკოლებში ვერ დასაქმდებიან

სკოლაში, საბავშვო ბაღსა და სხვა ნებისმიერ სახის საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო  დაწესებულებაში მუშაობის დაწყებისას, პირს ნასამართლობის ცნობის წარდგენის გარდა, მოეთხოვება ცნობა იმის შესახებ, არის თუ არა ნასამართლევი სქესობრივი დანაშაულისთვის.

2020 წლის 23 ივლისის დადგენილებით, სქესობრივი დანაშაულზე ნასამართლევ პირს ეკრძალება ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში დასაქმება მიუხედავად იმისა, მოხსნილი ან გაქარწყლებული აქვს თუ არა ნასამართლობა.

გარდა საბავშვო ბაღებისა და სკოლებისა, სქესობრივი დანაშაულისთვის ნასამართლევი პირი ვერც სკოლისგარეშე სახელოვნებო და სასპორტო სასწავლებლებში იმუშავებს და ის შეზღუდულია ამ დაწესებულებებისთვის, ნებისმიერი სახის მომსახურების მიწოდების კუთხითაც.

როგორც ბათუმის ერთ-ერთ სკოლაში გვითხრეს, აღნიშნული ნორმა ვრცელდება იმ პირებზე, რომლებმაც 2020 წლის შემდეგ დაიწყეს მუშაობა ან აპირებენ სკოლაში ან სხვა ტიპის სააღმზრდელო ან საგანმანათლებლო დაწესებულებაში დასაქმებას.

სქესობრივ დანაშაულში ნასამართლევი პირი ასევე ვერ იმუშავებს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებებსა და ძალადობის მსხვერპლი ქალების თავშესაფარში.

ასევე, „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ სპეციალიზებულ დაწესებულებაში, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.

სქესობრივი დანაშაულის მუხლით ნასამართლევი პირების ელექტრონული ბაზა შექმნილია საქართველოს შს სამინისტროში, რომელშიც შეტანილია სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის მსჯავრდებულ პირთა და უფლებაჩამორთმეულ პირთა პერსონალური მონაცემები.

მუნიციპალიტეტები, ადრეული, სკოლამდელი აღზრდის თუ სხვა ტიპის საგანმანათლებლო დაწესებულებები, ვალდებულნი არიან ამ ნორმის შესაბამისად იმოქმედონ.

ეს წესი მიმართულია იქითკენ, რომ მოხდეს სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის პრევენცია და გამოვლენის პროცესში ჩართულმა უწყებებმა კოორდინირებულად იმუშაონ.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: