ნეტგაზეთი • RU

რუსული კომპანიის დავა 5-მილიონიანი ტენდერისთვის – 5 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია ბათუმში

ბათუმში, ხუთი საბავშვო ბაღის კეთილმოწყობაზე გამოცხადებულ ტენდერში, მერიის სამმართველოს სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილებას რუსული კომპანიის ფილიალი დავების საბჭოში ასაჩივრებს. კომისიამ მომჩივანს ტენდერში დისკვალიფიკაცია „არაკეთილსინდისიერი ქმედების გამო“ მისცა.

N13, 14, 22, 31 და 33 ბაღების კეთილმოწყობაზე ტენდერი [დემონტაჟი-მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაცია] 4 961 999 ლარით არის გამოცხადებული. ერთ-ერთი პრეტენდენტი – შპს „ელვას“ ფილიალი ქ. თბილისში (საქართველო) – სამმართველოს მომსახურებას ყველაზე დაბალ ფასად, 4 466 016 ლარად სთავაზობდა, თუმცა, ბათუმის მერიის საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს სატენდერო კომისიამ მას დისკვალიფიკაცია მისცა – „არაკეთილსინდისიერი ქმედების გამო“.

კომისიის ოქმში აღნიშნულია, რომ „კომპანიის გამოცდილებასთან დაკავშირებული სატენდერო მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად „ელვას“ ფილიალმა წარმოადგინა ორი ხელშეკრულება შპს „პროხოდკასთან“, რომელთა საგანია: რუსეთის ფედერაცია, ქ. ორსკი, ლენინის გამზირი, ს.116-ში მდებარე მრავალბინიანი სახლის რეკონსტრუქციის და ფუნდამენტის გამაგრება-გაძლიერების მიზნით სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტის შედგენა“ და იგივე სახლთან დაკავშირებული „სანარდო სამუშაოების შესრულება“.

კომისიის ოქმში აღნიშნულია, რომ პრეტენდენტმა დოკუმენტაცია წარადგინა რუსულ ენაზე, რასაც ახლდა თარგმანი ქართულ ენაზე. შემდეგ ეტაპზე კი, როგორც ოქმშია აღნიშნული, დოკუმენტაციის განხილვისას გამოიკვეთა შემდეგი გარემოებები:

„სატენდერო კომისიამ კომპანიებისა და ბიზნესის შესახებ რუსეთის სისტემაში მოიძია ინფორმაცია შპს „პროხოდკას“ შესახებ და დადგინდა, რომ ორგანიზაციის ლიკვიდირების თარიღია 2021 წლის 23 სექტემბერი, თუმცა პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი დათარიღებულია 2021 წლის 12 ნოემბრით“.

კომისია ოქმში მიუთითებს, რომ „პროხოდკას“ ნოემბერში აღარ გააჩნდა უფლებამოსილება გაეფორმებინა მიღება-ჩაბარების აქტი, „შესაბამისად, პრეტენდენტის მიერ მითითებულ მისამართზე სამუშაოს შესრულება სათუოა, თუმცა, შესრულების შემთხვევაშიც კი, ფაქტია, რომ არ არსებობს განხორციელებული სამუშაოების კანონიერი საფუძველი“.

„სამუშაოთა მიღების აქტში აღნიშნულია, რომ შესრულებულია 13 275 000 რუბლის [622 000 ლარის] ღირებულების საფასადე კედლების მობათქაშების სამუშაოები. Google Maps-ის საშუალებით მოძიებულ იქნა მითითებული სახლი და კომისიის წევრებმა დაადგინეს, რომ ის აგურითაა აგებული და ნათელია, რომ ფასადი არ არის მობათქაშებული. აღნიშნული კიდევ ერთხელ ამტკიცებს პრეტენდენტის მიერ სატენდერო კომისიის შეცდომაში შეყვანის მცდელობას“, – აღნიშნულია სატენდერო კომისიის ოქმში.

კომისია, ინტერნეტში მოძიებულ ინფორმაციებზე დაყრდნობით, ოქმში ასევე უთითებს, რომ ეს სახლი 2015 წელს აშენდა და 2016 წელს მასში შესახლდა მოსახლეობა. ამიტომ „აღნიშნული ნაკლებად სავარაუდოს ხდის იმ ფაქტს, რომ შენობას 2020-21 წლებში რეკონსტრუქციის ან/და გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოები დასჭირვებოდა“.

„ზემოხსენებული გარემოების კუმულაციურად გამოკვლევის, შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების შედეგად, სატენდერო კომისიამ დაადგინა, რომ პრეტენდენტმა ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით არაკეთილსინდისიერი ქმედება ჩაიდინა – წარმოადგინა მცდარი ინფორმაცია“ – აღნიშნულია კომისიის 2022 წლის 8 სექტემბრის ოქმში, რომლითაც „ელვას“ ფილიალს ტენდერში დისკვალიფიკაცია მისცეს.

12 სექტემბერს, შესყიდვების სააგენტოს დავების განხილვის საბჭოში შევიდა „ელვას“ ფილიალის საჩივარი, სადაც კომპანია „იმის გათვალისწინებით, რომ დარღვეულია ადმინისტრაციული ორგანოს დასაბუთების ვალდებულების საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით [სზაკ] დადგენილი მოწესრიგება“, მოითხოვს, სრულად გაუქმდეს „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს“ მუდმივმოქმედი სატენდერო კომისიის სხდომის ოქმი და კანონით დადგენილი წესით გაგრძელდეს შერჩევა – შეფასების პროცესი.“

„სატენდერო კომისია, პრეტენდენტის განცხადების შინაარსობრივ ნაწილზე მსჯელობისას, საკუთარ დასკვნებს, რომ წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია არ შეესაბამება სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს, აფუძნებს კერძო სუბიექტის მიერ, სახელმწიფო ლეგიტიმაციის გარეშე შექმნილი ინტერნეტ-წყაროდან მოპოვებულ არადამაჯერებელ ინფორმაციაზე, რაც ცხადია ვერ აკმაყოფილებს ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის დასაბუთების სზაკ-ით განსაზღვრულ სტანდარტს“, – აღნიშნულია კომპანიის საჩივარში.

კომპანია საჩივარში ასევე ხაზს უსვამს, რომ:

  • „ბუნდოვანი წყაროებიდან მოპოვებული ინფორმაცია ვერ გახდება კანონიერი უფლების მინიჭებაზე უარის თქმის იურიდიულად ვარგისი საფუძველი…“
  • ეჭვს აჩენს ინტერნეტ წყაროებიდან მოპოვებისა და მათ საფუძველზე კონკრეტული დასკვნების გამოტანის ფაქტი, ასევე ადმინისტრაციული ორგანოს სამართლებრივი პასიურობაც [და ბადებს კითხვებს კორუფციულ გარიგებებთან მიმართებაში], გადაამოწმოს და ჯეროვნად შეისწავლოს ინტერნეტ-წყაროებიდან მოპოვებული ინფორმაციის სინამდვილე და შესაბამისი სახელმწიფოს კომპეტენტურ, საამისო უფლებამოსილების მქონე ორგანოებიდან სათანადო წესით შესაბამისი დოკუმენტაციის გამოთხოვის საფუძველზე განსაზღვროს შეესაბამება თუ არა მის მიერ მოპოვებული ინფორმაცია სინამდვილეს.
  • იგივე უნდა ითქვას Google Maps-ის საშუალებით მოპოვებული ინფორმაციაზეც, ვინაიდან ასეთი ინფორმაცია უნდა დადგინდეს მხოლოდ შესაბამისი ქვეყნის არქიტექტურის სამსახურის მიერ გაცემული დოკუმენტით.“

 

კომპანიის დასაბუთების სრულად სანახავად დააწკაპუნეთ აქ

კითხვა: დეტალურად დაასაბუთეთ, თუ რატომ ეწინააღმდეგება თქვენ მიერ გასაჩივრებული სატენდერო/საკონკურსო კომისიის სადავო გადაწყვეტილება/ქმედება კანონმდებლობას?

„ელვას“ ფილიალი: „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 53-ე მუხლის მე-5 პუნქტის მიხედვით, ადმინისტრაციული ორგანო უფლებამოსილი არ არის თავისი გადაწყვეტილება დააფუძნოს იმ გარემოებებზე, ფაქტებზე, მტკიცებულებებზე ან არგუმენტებზე, რომლებიც არ იქნა გამოკვლეული და შესწავლილი ადმინისტრაციული წარმოების დროს.

სზაკ-ის 96-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის კი, ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია ადმინისტრაციული წარმოებისას გამოიკვლიოს საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე ყველა გარემოება და გადაწყვეტილება მიიღოს ამ გარემოებათა შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების საფუძველზე. ამავე მუხლის მე-2 ნაწილის მიხედვით კი, დაუშვებელია, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემას საფუძვლად დაედოს ისეთი გარემოება ან ფაქტი, რომელიც კანონით დადგენილი წესით არ არის გამოკვლეული ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ.

მოცემულ შემთხვევაში, 08/09/2022 წელს ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს“ მუდმივმოქმედი სატენდერო კომისიის N 86-3 სხდომის ოქმით ერთმნიშვნელოვნად დაირღვა სზაკ-ით დადგენილი ზემოხსენებული სტანდარტები.

კერძოდ, სატენდერო კომისია, პრეტენდენტის განცხადების შინაარსობრივ ნაწილზე მსჯელობისას, საკუთარ დასკვნებს, რომ წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია არ შეესაბამება სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს, აფუძნებს კერძო სუბიექტის მიერ, სახელმწიფო ლეგიტიმაციის გარეშე შექმნილი ინტერნეტ-წყაროდან მოპოვებულ არადამაჯერებელ ინფორმაციაზე, რაც ცხადია, რომ ვერ აკმაყოფილებს ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის დასაბუთების სზაკ-ით განსაზღვრულ სტანდარტს.

პირველ რიგში, ბუნდოვანია მისი გამომცემი წყარო, რაც უპირობოდ უსვამს ხაზს მისი სამართლებრივი ლეგიტიმაციის ხარისხის ნაკლებობაზე. მითითებული ვებგვერდიდან არ დგინდება იგი სახელმწიფოს მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტების საფუძველზეა შექმნილი თუ წარმოადგენს ისეთ ორგანიზაციას, რომელსაც ამგვარი უფლებამოსილება საჯარო სამართლებრივი უფლებამოსილების დელეგირების კონკრეტულ საფუძველზე აქვს მინიჭებული.

მაგალითად, იმდენად რამდენადაც სახელმწიფო ახდენს მეწარმე სუბიექტის რეგისტრაციას საამისოდ გათვალისწინებულ შესაბამის რეესტრში, რაც მისი იურიდიულად აღიარების სამართლებრივ შედეგს იწვევს, ისევე უნდა ახდენდეს სახელმწიფო, შესაბამისი, სამართლებრივი პროცესების მეშვეობით, ასეთი კომპანიის ლიკვიდაციის, კანონმდებლობით დადგენილი წესით რეგისტრაციას.

მოცემულ შემთხვევაში, ადმინისტრაციული ორგანო მტკიცებულების სახით იშველიებს ე.წ. зачестныйбизнес-ის ვებპორტალს და ამ პორტალიდან ამოღებული ინფორმაციით ადგენს საქმისათვის მნიშვნელოვან ფაქტობრივ გარემოებებს, მაშინ როცა საპირისპიროდ, რუსეთის ფედერაციაში ამგვარ კომპეტენტურ ორგანოს წარმოადგენს შემოსავლების ფედერალური სამსახური და მასთან არსებული სხვა კომპეტენტური ორგანოები.

შესაბამისად, ამგვარი ბუნდოვანი წყაროებიდან მოპოვებული ინფორმაცია ვერ გახდება კანონიერი უფლების მინიჭებაზე უარის თქმის იურიდიულად ვარგისი საფუძველი, რადგან, სზაკ-ით განსაზღვრული დასაბუთების სტანდარტი მოიაზრებს გადაწყვეტილების მხოლოდ იმგვარ გარემოებებზე დაყრდნობით მიღებას, რომელთა სინამდვილეც ერთმნიშვნელოვნად და არაორაზროვნად დასტურდება საამისოდ გათვალისწინებული შესაბამისი მტკიცებულებებით.

მოცემულ შემთხვევაში, არამხოლოდ ეჭვს აჩენს ასეთი გარემოებების ინტერნეტ წყაროებიდან მოპოვებისა და მათ საფუძველზე კონკრეტული დასკვნების გამოტანის ფაქტი, არამედ, ეჭვს აჩენს ადმინისტრაციული ორგანოს სამართლებრივი პასიურობაც (და ბადებს კითხვებს კორუფციულ გარიგებებთან მიმართებაში), გადაამოწმოს და ჯეროვნად შეისწავლოს ინტერნეტ-წყაროებიდან მოპოვებული ინფორმაციის სინამდვილე და შესაბამისი სახელმწიფოს კომპეტენტურ, საამისო უფლებამოსილების მქონე ორგანოებიდან სათანადო წესით შესაბამისი დოკუმენტაციის გამოთხოვის საფუძველზე განსაზღვროს შეესაბამება თუ არა მის მიერ მოპოვებული ინფორმაცია სინამდვილეს.

იგივე უნდა ითქვას Google Maps-ის საშუალებით მოპოვებული ინფორმაციაზეც, ვინაიდან ასეთი ინფორმაცია უნდა დადგინდეს მხოლოდ შესაბამისი ქვეყნის არქიტექტურის სამსახურის მიერ გაცემული დოკუმენტით.“

წყარო: სახელმწიფო შესყიდვების პორტალი

„ელვას“ ფილიალის დისკვალიფიკაციის შემდეგ, მერიის სამმართველოს სატენდერო კომისიამ, მომდევნო პრეტენდენტად შპს „სამშენებლო-საპროექტო ჯგუფი“ განსაზღვრა და ის, 9 სექტემბრის ოქმით [გარკვეული დოკუმენტების დაზუსტების შემდეგ] ხელშეკრულების გასაფორმებლად მიიწვია.

ეს კომპანია სამმართველოს მომსახურებას 430 984 ლარით უფრო ძვირად სთავაზობს, ვიდრე „ელვას“ ფილიალი, ანუ, 4 897 000 ლარად.

მიმდინარე ტენდერის ბედი დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილებაზე იქნება დამოკიდებული, სადაც საჩივრის განხილვის თარიღად, 2022 წლის 15 სექტემბერია ჩანიშნული.

შეგახსენებთ, რომ იგივე რუსული კომპანია – „ელვას“ ფილიალი – ბათუმის მერიას 311 ათას 592 ლარად სთავაზობდა ჯავახიშვილის 47-ში მდებარე ავარიული კორპუსის გამაგრებას,  თუმცა საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველომ ეს ტენდერი შერჩევა-შეფასების ეტაპზე შეწყვიტა.

ამავე თემაზე უფრო ვრცლად ნახეთ ბმულზე:

ბათუმის მერიას რუსული კომპანია ავარიული კორპუსის გამაგრებას სთავაზობდა – ტენდერი შეწყდა

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com