მთავარი,სიახლეები

ფულადი წახალისება ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტებისთვის

06.04.2016 • 2996
ფულადი წახალისება ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტებისთვის

საქართველოს მთავრობამ „ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო მკურნალობის რეჟიმის დაცვისათვის საქართველოს მოქალაქე პაციენტის ფულადი წახალისების ოდენობა და გაცემის წესი“ დაამტკიცა. ფულადი წახალისების გაცემა განხორციელდება  უნაღდო ანგარიშსწორებით, პირად საბანკო ანგარიშზე [18 წლამდე ასაკის პირის შემთხვევაში, კანონიერი წარმომადგენლის ანგარიშზე] ჩარიცხვის გზით, რეგულარული ფორმის ტუბერკულოზის დიაგნოზის მქონე და  რეზისტენტული ფორმის ტუბერკულოზის დიაგნოზის მქონე პაციენტებისათვის. მთავრობის დადგენილება ძალაში 2017 წლის პირველი იანვრიდან შევა.

ფულადი წახალისება გაიცემა ორ ეტაპად

პირველ ეტაპზე თანხა გაიცემა იმ პაციენტებზე, რომლებიც მკურნალობის ინტენსიური ფაზის [დიაგნოზის დადგენისა და მკურნალობაში ჩართვიდან არანაკლებ 60 კალენდარული დღე] დასრულებიდან ამბულატორიულ მკურნალობაზე ყოფნის პირველი 28 კალენდარული დღის განმავლობაში გამოიჩენენ სრულ დამყოლობას მკურნალობისადმი;

მე-2 ეტაპზე თანხა გაიცემა  იმ პაციენტებზე, რომლებსაც მკურნალობის პირველი ეტაპის დასრულებიდან მკურნალობის სრული კურსის დასრულებამდე არ ექნებათ გაცდენილი ხუთ კალენდარულ დღეზე მეტი [მათ შორის, გაცდენები არ უნდა იყოს მიყოლებით 5 დღე];

იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტი ინტენსიური ფაზის დასრულებიდან პირველი 28 დღის განმავლობაში მკურნალობას გადის ჰოსპიტალში, მასზე პირველი ეტაპის დაფინანსება არ გაიცემა.

რეზისტენტული ფორმის ტუბერკულოზის დიაგნოზის მქონე პაციენტებისათვის ფულადი წახალისება გაიცემა თვეში ერთხელ,  ამბულატორიულ მკურნალობაზე ყოფნის პერიოდში სრული დამყოლი კვირისათვის.

პაციენტის ფულადი წახალისების ოდენობა

ფულადი წახალისება, მკურნალობის ერთ ციკლზე, რეგულარული ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტს მიეცემა არაუმეტეს 6 თვის განმავლობაში, ხოლო რეზისტენტული ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტს – არაუმეტეს 20 თვის განმავლობაში.  რეგულარული ფორმის ტუბერკულოზის ნაცვლად, რეზისტენტული ფორმის ტუბერკულოზის მკურნალობის რეჟიმზე პაციენტის გადაყვანა განიხილება როგორც მკურნალობის ახალი ციკლი და ფინანსდება ამ წესის შესაბამისად.

ფულადი წახალისების ოდენობა, მედიკამენტების რეგულარულად მიღებისათვის, რეგულარული ფორმის ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტებისათვის შეადგენს პირველი ეტაპის სრულად შესრულებისათვის 60 ლარს [ხელზე ასაღებ თანხას], ხოლო მე-2 ეტაპის სრულად შესრულებისათვის, მიუხედავად მკურნალობის გამოსავლისა – 100 ლარს [ხელზე ასაღებ თანხას]. რეზისტენტული პაციენტებისათვის ფულადი წახალისების რაოდენობა შეადგენს 100 ლარს [ხელზე ასაღებ თანხას] თვეში.

მთავრობის დადგენილების მიხედვით, ფულადი წახალისების ანაზღაურების საფუძველს წარმოადგენს ტუბერკულოზის ამბულატორიული მკურნალობის მიმწოდებელებისგან  წარდგენილი მკურნალობის მონიტორინგის მონაცემები და ტუბერკულოზით დაავადებული  პაციენტის ან 18 წლამდე ასაკის პაციენტის შემთხვევაში, მისი კანონიერი წარმომადგენლის ხელმოწერით დადასტურებული თანხმობა ფულადი წახალისების სქემაში მონაწილეობაზე;

ფულადი წახალისების ანგარიშგება/ანაზღაურების მექანიზმები, ანგარიშგებისათვის აუცილებელი ფორმები და მათი შევსების წესი განისაზღვრება სსიპ – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის  მიერ, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან შეთანხმებით;

პაციენტი ან მისი კანონიერი წარმომადგენელი, ზემოაღნიშნულ ფულად წახალისებას მიიღებს სოციალური დახმარების სახით, დაფინანსების წყაროს მიუხედავად.

მსოფლიოში ყოველწლიურად 9 მილიონი ადამიანი ავადდება ტუბერკულოზით და 1,5 მილიონზე მეტი იღუპება“

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: