ნეტგაზეთი • RU

გამოცდებზე პირბადე ისევ სავალდებულო იქნება – ახალი რეკომენდაციები გამოცდების ცენტრისთვის

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული გამოცდებისთვის, კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით დადგენილი რეკომენდაციები შეიცვალა.

პერსონალი, მეთვალყურეები და გამოსაცდელები საგამოცდო ცენტრში ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების [პირბადის] გარეშე ისევ არ დაიშვებიან, თუმცა აღარ იქნება სავალდებულო ტემპერატურის შემოწმება.

ახალი რეკომენდაციები საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა 2022 წლის 20 აპრილს დაამტკიცა.

გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა:

 • გამოსაცდელები წინასწარ უნდა გააფრთხილოს, რომ ზედმეტი ნივთები [გარდა კალმისა და აუცილებელი ნივთებისა] საგამოცდო ცენტრში არ შეიტანონ;
 • გელიანი კალმები, რომლებსაც ხშირად იყენებენ გამოსაცდელები, ყოველი მოხმარების შემდეგ უნდა გაიწმინდოს სადეზინფექციო ხსნარით;
 • მაქსიმალურად უნდა შეამციროს მეთვალყურეთა რაოდენობა ან უნდა გამოიყენოს როტაციის პრინციპი იმგვარად, რომ ერთ სესიაზე ერთ სექტორში არაუმეტეს ორმა მეთვალყურემ შეასრულოს თავისი ვალდებულებები;
 • ყოველი ცვლის შემდგომ უნდა გამოიყენონ სანიტარიული შესვენება;
 • მაგიდებს შორის, როგორც სიგანეში, ასევე ერთმანეთის მიმდევრობით მანძილი უნდა იყოს არანაკლებ 1 მეტრისა [ადრე იყო 2 მეტრი].
 • სესიის დაწყებამდე საგამოცდო სივრცის დასუფთავება/დეზინფექცია სავალდებულოა – განიავება გაღებული ფანჯრებისა და კარის პირობებში, 30 წუთის განმავლობაში ორპირი ქარის პრინციპით; სესიის განმავლობაში უპირატესობა უნდა მიენიჭოს უსაფრთხო ბუნებრივ ვენტილაციას, ხოლო კონდიცირების საჭიროებისას – უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სუფთა ჰაერის შემოდინება ფანჯრების ან მცირე სარკმლების საშუალებით;

 

ახალი რეკომენდაციების სრულად სანახავად დააწკაპუნეთ აქ

ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19)  დაკავშირებული რეკომენდაციები შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული გამოცდებისთვის

ძირითადი რეკომენდაციები:
 • გამოსაცდელ პირთა მიღებისას საგამოცდო ცენტრებში დაიცავით წინასწარ განსაზღვრული წესები, რომელთა თანახმადაც უნდა უზრუნველყოთ რეგისტრატორების აღჭურვა სამედიცინო ნიღბით;

გარდა ამისა, უსაფრთხოების მიზნით:

 • მაქსიმალურად შეამცირეთ მეთვალყურეთა რაოდენობა ან გამოიყენეთ როტაციის პრინციპი იმგვარად, რომ ერთ სესიაზე ერთ სექტორში არაუმეტეს ორმა მეთვალყურემ შეასრულოს თავისი ვალდებულებები;
 • მიაწოდეთ ინფორმაცია პერსონალსა და გამოსაცდელებს ვირუსთან დაკავშირებული პრევენციული ღონისძიებების შესახებ (თვალსაჩინო ადგილას განათავსეთ უსაფრთხოების დაცვის წესები);
 • არ დაუშვათ პერსონალი, მეთვალყურეები და გამოსაცდელები საგამოცდო ცენტრში ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გარეშე (ან თავად უზრუნველყავით მათი აღჭურვა);
 • განათავსეთ დეზინფექციისათვის საჭირო 70%-იანი ალკოჰოლის შემცველი ხელის დასამუშავებელი ხსნარი სამუშაო ადგილზე პერსონალისათვის, ხოლო გამოსაცდელებისათვის – ყოველი საგამოცდო სექტორის შესასვლელში;
 • ყოველი ცვლის შემდგომ გამოიყენეთ სანიტარიული შესვენება;
 • უზრუნველყავით პერსონალისა და გამოსაცდელებისათვის სველ წერტილებში ხელის ჰიგიენა წყლითა და თხევადი საპნით, ხოლო ხელის გასამშრალებლად განათავსეთ ერთჯერადი ხელსახოცები. გამოაკარით ხელის ჰიგიენის წესები;
 • მიაწოდეთ ინფორმაცია პერსონალს ინდივიდუალური   დაცვისა და   ჰიგიენური   საშუალებების   სწორად გამოყენების, შემდგომ კი შენახვა/მოცილების თაობაზე;
 • სამუშაო ადგილებზე დადგით ზედაპირების სადეზინფექციო საშუალებები და იქვე თვალსაჩინოდ მიუთითეთ მათი სწორად მოხმარების წესები;
 • გამოყავით პირები, რომლებიც პერიოდულად დაასუფთავებენ ხშირად შეხებად ზედაპირებს (მათ შორის, ღილაკებს, კარის სახელურებს, ჩამრთველ/გამომრთველებს) შესაბამისი კონცენტრაციის სადეზინფექციო ხსნარით;
 • გელიანი კალმები, რომლებსაც ხშირად იყენებენ გამოსაცდელები, ყოველი მოხმარების შემდეგ გაწმინდეთ სადეზინფექციო ხსნარით;
 • სექტორები, ოფისები და საერთო სარგებლობის ფართები აღჭურვეთ გამოყენებული ერთჯერადი ხელსახოცებისა თუ სხვა ჰიგიენური ნარჩენებისთვის დახურული კონტეინერებით (სატერფულით გახსნის შესაძლებლობით), რომლებშიც ჩაფენილი იქნება ერთჯერადი პოლიეთილენის პარკი. ნარჩენების პარკი ამოიღეთ და განკარგეთ ერთჯერადი ხელთათმანების გამოყენებით. უზრუნველყავით  ასეთი ნარჩენების   დროული გატანა შესაბამისი პირის/სამსახურის მიერ;
 • თავდაპირველად გამოცდების დაწყებამდე, ხოლო შემდგომ ყოველი სესიის დასრულებისას ლეპტოპები დაამუშავეთ სპეციალური სადეზინფექციო ხსნარში დასველებული ერთჯერადი ხელსახოცებით. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია 70 %-იანი ალკოჰოლის შემცველი ნებისმიერი ხსნარის გამოყენება, რომელიც არ დააზიანებს კომპიუტერის ეკრანს;
 • გამოსაცდელები წინასწარ გააფრთხილეთ იმის შესახებ, რომ ზედმეტი ნივთები (გარდა კალმისა და აუცილებელი ნივთებისა) საგამოცდო ცენტრში არ შემოიტანონ. სხვა შემთხვევაში უზრუნველყავით ნივთების მოთავსება სპეციალურ პარკებში და შემდეგ მათი უსაფრთხოდ გატანა. ამ შემთხვევაში პერსონალი უნდა აღიჭურვოს სამედიცინო ნიღბით (საყურადღებოა, რომ პერსონალმა ნიღაბი უნდა გამოიცვალოს და ხელები დაიმუშაოს შესაბამისი პერიოდულობით).

 საგამოცდო სექტორებში სამუშაო მაგიდების განთავსების წესები:

 • მაგიდებს შორის, როგორც სიგანეში, ასევე ერთმანეთის მიმდევრობით მანძილი უნდა იყოს არანაკლებ 1 მეტრისა.
 • გამოიყენეთ ოთახების წინასწარი გაგრილების პრინციპი შემდეგი თანმიმდევრობით:
 • სესიის დაწყებამდე საგამოცდო სივრცის დასუფთავება/დეზინფექცია;
 • განიავება გაღებული ფანჯრებისა და კარის პირობებში, 30 წუთის განმავლობაში ორპირი ქარის პრინციპით;
 • სესიის განმავლობაში უპირატესობა მიანიჭეთ უსაფრთხო ბუნებრივ ვენტილაციას;
 • კონდიცირების საჭიროებისას – უზრუნველყავით სუფთა ჰაერის შემოდინება ფანჯრების ან მცირე სარკმლების საშუალებით;
უწყისში გამოსაცდელების მიერ ხელმოწერისა  და პასუხების ფურცლების შეგროვებისას გასატარებელი ღონისძიებები:
 • ყოველი სესიის დასრულების შემდეგ, მეთვალყურემ კალმების, პასუხებისა და შავი სამუშაოსათვის განკუთვნილი ფურცლების აკრეფისა და დათვლის პროცედურამდე და ამ პროცედურის შემდეგ უნდა ჩაიტაროს ხელის ჰიგიენა (დამუშავება სანიტაიზერით, ან დაბანა საპნითა და წყლით).
საგამოცდო ცენტრებიდან მიღებული ნამუშევრების უსაფრთხოდ დამუშავება:
 • ოპერატორებმა, დაინფიცირების რისკის შემცირების მიზნით, პასუხების ფურცლები უნდა დაამუშაონ (ამოლაგება პაკეტებიდან და დასკანერება)  და ნამუშევრები დაასკანერონ ხელთათმანებით, სხვა შემთხვევაში უნდა დაიმუშაონ ხელი შესაბამისი პერიოდულობით.
საგამოცდო ცენტრის დალაგება:
 • საგამოცდო ცენტრი დაალაგეთ თითოეული სესიის დაწყებისა და დასრულების შემდეგ;
 • გააღეთ ფანჯრები და მაქსიმალურად გაანიავეთ სივრცე გამჭოლი ნიავის პირობებში;
 • სესიის დაწყების წინ საგამოცდო ცენტრი დაასუფთავეთ და დეზინფექცია ჩაატარეთ სველი წესით (მაგ., 0,5 %-იანი ქლორის შემცველი სადეზინფექციო ხსნარით);
 • დაასუფთავეთ შედარებით სუფთა სივრცეებიდან (მაგ., საგამოცდო სექტორიდან) უფრო დაბინძურებული სივრცეების (სანიტარიული კვანძი) მიმართულებით;
 • იმ ზედაპირებისათვის, რომლებიც შეიძლება დაზიანდეს ქლორშემცველი ხსნარების ზემოქმედების შედეგად, შესაძლებელია 70%-იანი ალკოჰოლის შემცველი ან სხვა შესაბამისი დანიშნულების ხსნარის გამოყენება;
 • საყოფაცხოვრებო ქიმიის, ასევე სადეზინფექციო საშუალებების ნებისმიერი პროდუქტის გამოყენებისას დაცული უნდა იყოს მწარმოებლის ინსტრუქცია და უსაფრთხოების რეკომენდაციები;
 • დასუფთავება-დალაგების პროცედურები ჩაატარეთ „ახალი კორონავირუსით (SARS-cov-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების პრევენციისა და მართვის უზრუნველყოფის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 25 მარტის №01-123/ო ბრძანების მე-6 დანართით (ახალი კორონავირუსით (SARS-cov-2) გამოწვეული ინფექციისადმი (COVID-19) ექსპოზირებული არასამედიცინო ობიექტების დასუფთავების დროებითი რეკომენდაციები).

აკრძალულია: დასუფთავების მშრალი მეთოდების (მშრალი ცოცხითა და ჩვრებით) გამოყენება, რადგან ასეთ დროს შესაძლებელია მტვრისა და პათოგენური ბიოლოგიური აგენტების მოხვედრა ჰაერსა და სამუშაო გარემოს ზედაპირებზე.

საგამოცდო ცენტრის სანიტარიული კვანძის/საპირფარეშოების დალაგება/დეზინფექცია:
 • სანიტარიული კვანძების დალაგება, ინფექციის გადაცემის რისკების შემცირების მიზნით, აუცილებელია დადგენილი წესით ყოველი სესიის წინ რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ (სესიის მიმდინარეობის პერიოდში) და ყოველი სესიის დასრულების შემდგომ;
 • საპირფარეშოს დალაგება აუცილებელია სველი წესით და სარეცხი საშუალებებით წმენდის შემდგომი დეზინფექციით სათანადო წესით;
 • დამლაგებლის ეკიპირებისათვის აუცილებელია:
 • სამედიცინო ნიღაბი;
 • ერთჯერადი ხალათი;
 • სპეციალური/სქელი ხელთათმანები (მრავალჯერადი);
 • თვალის დამცავი (სათვალე ან სახის ფარი).
ცენტრის პერსონალის ვალდებულებები:
 • დაიცავით ჰიგიენის წესები თქვენს სამუშაო ადგილზე;
 • სამუშაოს შესრულებისას სრულად გამოიყენეთ ის ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, რომლებიც დამსაქმებელმა მოგაწოდათ;
 • სამუშაოს დასრულების შემდეგ სადეზინფექციო  საშუალებებით  დაასუფთავეთ  ის  ადგილები  და  ხელსაწყოები,  რომლებსაც  იყენებთ  მუშაობისას;
 • ხელის ჰიგიენა ჩაიტარეთ ხშირად;
 • გამოიყენეთ 70%-იანი სპირტის შემცველი ხელის საწმენდი საშუალებები იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ახერხებთ ხელების დაბანას და გამშრალებას. გახსოვდეთ, რომ  ხელების დაბანა საპნითა და წყლით არის უპირატესი;
 • მოერიდეთ ხელებით თვალებზე, ცხვირსა და პირზე შეხებას. მუშაობის პერიოდში მჭიდროდ დაიმაგრეთ თმა, რათა მაქსიმალურად შეიზღუდოს თმისა და სახის შეხება.
გამოსაცდელთა ვალდებულებები:
 • საგამოცდო ცენტრში არ შემოიტანოთ ზედმეტი ნივთები (გარდა გელიანი კალმისა და აუცილებელი ნივთებისა) . სხვა შემთხვევაში ნივთები დატოვეთ ამ ნივთების შენახვისათვის განკუთვნილ ადგილას;
 • საგამოცდო ცენტრში ვალდებული ხართ გეკეთოთ სამედიცინო ნიღაბი;
 • მითითების შემთხვევაში, დაიმუშავეთ ხელები ადგილზე განთავსებული სადეზინფექციო ხსნარით;
 • მაქსიმალურად დაიცავით სოციალური დისტანცია;
 • დაიცავით წესები, რომლებიც დაკავშირებულია ვირუსის გავრცელების პრევენციულ ღონისძიებებთან.

 

საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, ღია სივრცეში პირბადეების ტარების ვალდებულება 28 მარტიდან გაუქმდა.

თუმცა, პირბადის ტარების ვალდებულება რჩება, როგორც დახურულ სივრცეებში, ისე – ტრანსპორტში. ეს არის, პრაქტიკულად, ერთადერთი შეზღუდვა ამ ეტაპზე, რომელიც პანდემიის გამო საქართველოში დარჩა.

დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის, ამირან გამყრელიძის განცხადებით, დიდი ალბათობით, წელს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია პანდემიას დასრულებულად გამოაცხადებს, თუ ვირუსის ევოლუციაში რაიმე ექსტრაორდინარული არ მოხდა.

ქვეყანაში კოვიდრეგულაციები და რეკომენდაციები, არსებული ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე, მუდმივად იცვლება.

მთავარი ფოტო: ერთიანი ეროვნული გამოცდები 2021

 

ნახეთ რა კოვიდრეგულაციები მოქმედებდა გამოცდებზე 2021 წელს:

რა ხდება, თუ გამოცდაზე აბიტურიენტს 37 და მეტი ტემპერატურა აქვს – ახალი რეკომენდაციები

 

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com