მთავარი,სიახლეები

მე-4 კატეგორიის კომპანიებს ფინანსური ანგარიშგების ახლებურად წარდგენა 2021 წლამდე არ ევალებათ

26.09.2019 • 2091
მე-4 კატეგორიის კომპანიებს ფინანსური ანგარიშგების ახლებურად წარდგენა 2021 წლამდე არ ევალებათ

მეოთხე კატეგორიის კომპანიებისთვის ფინანსური ანგარიშგების ახლებურად წარდგენა 2021 წლამდე სავალდებულო აღარ არის. ამის შესახებ გადაწყვეტილება დღეს, 26 სექტემბერს, საქართველოს მთავრობამ მიიღო. ამ კატეგორიის კომპანიებს ახალი სტანდარტის შესაბამისად ანგარიშგების წარდგენის ვალდებულება 2019 წლის პირველ ოქტომბრამდე ჰქონდათ. ანგარიშგების არწარდგენის შემთხვევაში ისინი 500 ლარით დაჯარიმდებოდნენ, რაც შემდეგ გაორმაგდებოდა.

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურში „ბათუმელებს“ უთხრეს, რომ შესაბამისი ცვლილება კანონში ჯერ არ ასახულა, თუმცა მთავრობის თანხმობა ამ ცვლილებაზე ნიშნავს, რომ მეოთხე კატეგორიის კომპანიებისთვის ანგარიშგების წარდგენა დღეიდან ნებაყოფლობითია.

„შესაბამისად, ამ კატეგორიის კომპანია თუ 2019 წლის პირველ ოქტომბრამდე არ წარადგენს ფინანსურ ანგარიშგებას, ეს მათ დაჯარიმებას არ გამოიწვევს. პარლამენტი იმსჯელებს ამ საკითხზე და ცვლილება შესაბამის კანონშიც აისახება,“ – გვითხრეს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურში.

ცვლილება უნდა აისახოს საქართველოს კანონში „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“.

ამ კანონის მიხედვთ, მეოთხე კატეგორიის საწარმო [კომპანია] არის ის სუბიექტი, რომლის მაჩვენებლები საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს შემდეგი სამი კრიტერიუმიდან სულ მცირე ორ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს:

[checklist]

  • აქტივების ჯამური ღირებულება 1 მილიონ ლარს არ აღემატება;
  • შემოსავალი 2 მილიონ ლარს არ აღემატება;
  •  საანგარიშგებო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა 10-ს არ აღემატება;

[/checklist]

ამავე კანონით, „სუბიექტი (გარდა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირისა) ვალდებულია, მისთვის ამ კანონით დადგენილი ფინანსური ანგარიშგება (მათ შორის, კონსოლიდირებული ანგარიშგება), მმართველობის ანგარიშგება (მათ შორის, კონსოლიდირებული ანგარიშგება), სახელმწიფოს მიმართ განხორციელებული გადახდების შესახებ ანგარიშგება და ამ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში აუდიტორული დასკვნა ერთად, დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს საანგარიშგებო პერიოდის მომდევნო წლის 1 ოქტომბრისა, წარუდგინოს სამსახურს მის მიერ დადგენილი წესით“.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის, ივანე მაჭავარიანის თქმით, მეოთხე კატეგორიაში დაახლოებით 60 ათასამდე კომპანიაა. აქედან 15 ათასამდე კომპანიას უკვე წარდგენილი აქვს ანგარიშგება.

 

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: