ნეტგაზეთი • RU

სსიპ ქალაქ ბათუმის #14 საჯარო სკოლა აცხადებს საჯარო აუქციონს

 

 

სსიპ ქალაქ ბათუმის #14    საჯარო სკოლა აცხადებს საჯარო აუქციონს, პირობებით . ბათუმში ინასარიძის .#11 მდებარე სკოლის შენობის 59.24 კვ.ბუფეტისათვის და 50 კვმ ხატვის წრის ფუნქციონირებისათვის საათობრივ რეჟიმში  იჯარის ფორმით სარგებლობისათვის.

      აუქციონში მონაწილეობის მსურველთა განცხადების მიღება მიმდინარეობს ყოველ დღე, შაბათკვირის გარდა, 2015 წლის 12 მარტიდან 2015 წლის  7 აპრილის  ჩათვლით, 10 სთდან 17 სთმდე  სსიპ ქალაქ ბათუმის #14    საჯარო სკოლის ძირითადი კორპუსის I სართულზე, დირექტორის  კაბინეტში.

 

 

    აუქციონში მონაწილეობა, თანხის გადახდის  ვალდებულებები:

 

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად:

    ) 59.24 კვ. ბუფეტისათვისგადასახდელი ბე-853.20 ლარი და ბილეთის შესაძენი ფასი – 5 ლარი მონაწილის მიერ გადახდილი უნდა იქნას შემდეგ რეკვიზიტებზე: სს ,,ლიბერთი ბანკი  ანგარიშის # GE86LB0121137795843001  საწყისი წლიური საიჯარო ფასი  შეადგენს 2844  ლარს, ხოლო ბიჯის სიდიდე 10 ლარს

       ) 50 კვ. ხატვის წრის ფუნქციონირებისათვისგადასახდელი ბე-270 ლარი და ბილეთის შესაძენი ფასი – 5 ლარი მონაწილის მიერ გადახდილი უნდა იქნას შემდეგ რეკვიზიტებზე: სს ,,ლიბერთი ბანკი  ანგარიშის # GE86LB0121137795843001  საწყისი წლიური საიჯარო ფასი  შეადგენს 900   ლარს, ხოლო ბიჯის სიდიდე 10 ლარს                                              

       ინფორმაცია აუქციონის ჩატარების შესახებ

 

        აუქციონი გაიმართება 2015 წლის 9 აპრილს, 15 საათზე, .ბათუმი ინასარიძის .#11 მდებარე, სსიპ ქალაქ ბათუმის #14  საჯარო სკოლის შენობის I სართულზე, დირექტორის კაბინეტში.

 

 

     სააუქციონო პირობები:

 

1. ფართით სარგებლობისას მოხმარებული  ელექტროენერგიის გადასახადის გადახდა;

2. ფართების ყოველდღიური დასუფთავება და სხვა არსებული სანიტარული ნორმების დაცვა;

3. საიჯარო ქირის გადახდა  ყოველთვიურად, თანაბარწილადყოველი  თვის 28 რიცხვამდე.

4. ფართით სარგებლობამ ხელი არ უნდა შეუშალოს სკოლის საქმიანობას;

 

საუკეთესო წინადადებების გამოვლენის კრიტერიუმები:

 

1.  ვალდებულების აღება სააუქციონო პირობის დაკმაყოფილებაზე;

2. მაქსიმალური საიჯარო საფასურის დასახელება, რომელიც უნდა აღემატებოდეს გამოცხადებულ საწყის საიჯარო ქირას (ქონება ითვლება იჯარით გაცემულად იმ აუქციონის მონაწილეზე, ვინც აუქციონატორს ყველაზე მაღალი ფასი შესთავაზა).

 

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად აუქციონის რეგისტრატორს უნდა წარედგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

 

) განაცხადი; (მიიღებთ რეგისტრატორთან)

) ბე შეტანის და აუქციონში მონაწილეობისათვის ბილეთის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბანკო ქვითრები;

) პასპორტის ან პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ქსეროასლი(ფიზიკური პირის შემთხვევაში), ხოლო ინდივიდუალური მეწარმის შემთხვევაში აგრეთვე ამონაწერს მეწარმეთა და არასამეწარ¬მეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტ¬რიდან;

) ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა, თუ პირი მოქმედებს სხვა პირის სახელით;

) იურიდიული პირები დამატებით წარადგენენ ნოტარიულად დამოწმებულ სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის ასლს, ამონაწერს მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტ¬რიდან ბოლო მონაცემებით და ქონების იჯარით აღების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაზე უფლებამოსილი ორგანოს გადაწყვეტილებას აუქციონში მონაწილეობის თაობაზე.

სააუქციონო კომისიის ზონარგაყრილ დავთარში განაცხადის რეგისტრაციის მომენტიდან, გამცხადებელი იძენს აუქციონში მონაწილის სტატუსს.

 

  დამატებითი ინფორმაცია ობიექტის შესახებ შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგ მისამართზე ქალაქი ბათუმი, სსიპ ქალაქ ბათუმის #14 საჯარო სკოლის I სართული. მობ.: 557 579247

 

 

სსიპ ქალაქ ბათუმის #14    საჯარო სკოლა აცხადებს საჯარო აუქციონს, პირობებით . ბათუმში ინასარიძის .#11 მდებარე სკოლის შენობის 59.24 კვ.ბუფეტისათვის და 50 კვმ ხატვის წრის ფუნქციონირებისათვის საათობრივ რეჟიმში  იჯარის ფორმით სარგებლობისათვის.

      აუქციონში მონაწილეობის მსურველთა განცხადების მიღება მიმდინარეობს ყოველ დღე, შაბათკვირის გარდა, 2015 წლის 12 მარტიდან 2015 წლის  7 აპრილის  ჩათვლით, 10 სთდან 17 სთმდე  სსიპ ქალაქ ბათუმის #14    საჯარო სკოლის ძირითადი კორპუსის I სართულზე, დირექტორის  კაბინეტში.

 

 

    აუქციონში მონაწილეობა, თანხის გადახდის  ვალდებულებები:

 

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად:

    ) 59.24 კვ. ბუფეტისათვისგადასახდელი ბე-853.20 ლარი და ბილეთის შესაძენი ფასი – 5 ლარი მონაწილის მიერ გადახდილი უნდა იქნას შემდეგ რეკვიზიტებზე: სს ,,ლიბერთი ბანკი  ანგარიშის # GE86LB0121137795843001  საწყისი წლიური საიჯარო ფასი  შეადგენს 2844  ლარს, ხოლო ბიჯის სიდიდე 10 ლარს

       ) 50 კვ. ხატვის წრის ფუნქციონირებისათვისგადასახდელი ბე-270 ლარი და ბილეთის შესაძენი ფასი – 5 ლარი მონაწილის მიერ გადახდილი უნდა იქნას შემდეგ რეკვიზიტებზე: სს ,,ლიბერთი ბანკი  ანგარიშის # GE86LB0121137795843001  საწყისი წლიური საიჯარო ფასი  შეადგენს 900   ლარს, ხოლო ბიჯის სიდიდე 10 ლარს                                              

       ინფორმაცია აუქციონის ჩატარების შესახებ

 

        აუქციონი გაიმართება 2015 წლის 9 აპრილს, 15 საათზე, .ბათუმი ინასარიძის .#11 მდებარე, სსიპ ქალაქ ბათუმის #14  საჯარო სკოლის შენობის I სართულზე, დირექტორის კაბინეტში.

 

 

     სააუქციონო პირობები:

 

1. ფართით სარგებლობისას მოხმარებული  ელექტროენერგიის გადასახადის გადახდა;

2. ფართების ყოველდღიური დასუფთავება და სხვა არსებული სანიტარული ნორმების დაცვა;

3. საიჯარო ქირის გადახდა  ყოველთვიურად, თანაბარწილადყოველი  თვის 28 რიცხვამდე.

4. ფართით სარგებლობამ ხელი არ უნდა შეუშალოს სკოლის საქმიანობას;

 

საუკეთესო წინადადებების გამოვლენის კრიტერიუმები:

 

1.  ვალდებულების აღება სააუქციონო პირობის დაკმაყოფილებაზე;

2. მაქსიმალური საიჯარო საფასურის დასახელება, რომელიც უნდა აღემატებოდეს გამოცხადებულ საწყის საიჯარო ქირას (ქონება ითვლება იჯარით გაცემულად იმ აუქციონის მონაწილეზე, ვინც აუქციონატორს ყველაზე მაღალი ფასი შესთავაზა).

 

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად აუქციონის რეგისტრატორს უნდა წარედგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

 

) განაცხადი; (მიიღებთ რეგისტრატორთან)

) ბე შეტანის და აუქციონში მონაწილეობისათვის ბილეთის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბანკო ქვითრები;

) პასპორტის ან პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ქსეროასლი(ფიზიკური პირის შემთხვევაში), ხოლო ინდივიდუალური მეწარმის შემთხვევაში აგრეთვე ამონაწერს მეწარმეთა და არასამეწარ¬მეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტ¬რიდან;

) ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა, თუ პირი მოქმედებს სხვა პირის სახელით;

) იურიდიული პირები დამატებით წარადგენენ ნოტარიულად დამოწმებულ სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის ასლს, ამონაწერს მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტ¬რიდან ბოლო მონაცემებით და ქონების იჯარით აღების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაზე უფლებამოსილი ორგანოს გადაწყვეტილებას აუქციონში მონაწილეობის თაობაზე.

სააუქციონო კომისიის ზონარგაყრილ დავთარში განაცხადის რეგისტრაციის მომენტიდან, გამცხადებელი იძენს აუქციონში მონაწილის სტატუსს.

 

  დამატებითი ინფორმაცია ობიექტის შესახებ შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგ მისამართზე ქალაქი ბათუმი, სსიპ ქალაქ ბათუმის #14 საჯარო სკოლის I სართული. მობ.: 557 579247

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
" ბათუმელები"
საქართველოში აპირებდნენ კანონის მიღებას „უცხოური გავლენის აგენტების“ შესახებ. მსგავსმა კანონმა პუტინის რუსეთში ფაქტობრივად გააქრო კრიტიკული მედია და სამოქალაქო სექტორი.

ამ კანონის მიზანი იყო საქართველოში მოქმედი იმ მედია ორგანიზაციების “გაშავება”, რომლებიც აკრიტიკებენ ხელისუფლებას.