ნეტგაზეთი • RU

110 ათასი ლარი პროკურატურის ყვავილებისა და მცენარეების მოსავლელად

 

საქართველოს მთავარი პროკურატურა მებაღჩეობასთან დაკავშირებული მომსახურებების შესყიდვას გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით განახორციელებს. გამარჯვებულმა უნდა უზრუნველყოს მთავარი პროკურატურის (თბილისი, გორგასლის 24) და ქ. თბილისის პროკურატურის (აღმაშენებლის ხეივანი 8), შენობებში და მათ ტერიტორიაზე არსებული მწვანე საფარისა და მცენარეების მოვლა-პატრონობა ერთი წლით. ამ სამუშაოს შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაა 110 ათასი ლარი.

 

მიმწოდებელი ვალდებული იქნება გამოყოს თითო მებაღე (ყოველ სამუშაო დღეს, საჭიროების შემთხვევაში უქმე დღეებშიც), ასევე მენეჯერი, რომელიც კოორდინაციას და ზედამხედველობას გაუწევს ორივე ობიექტს და უშუალო კავშირი ექნება მთავარ პროკურატურასთან მომსახურების პროცესში წარმოშობილ ყველა საკითხთან დაკავშირებით.

 

მომსახურე პერსონალი ობიექტზე მომსახურებისას უნდა იყოს შემოსილი სპეც-ფორმით, უნდა გააჩნდეს ორგანიზაციის ბრენდირებული ნიშანი და/ან წარწერა, აღჭურვილი უნდა იყოს სპეციალური ხელსაწყოებით, ხელთათმანებითა და სხვა აუცილებელი საშუალებებით.

 

სატენდერო პირობების თანახმად მენეჯერის ყოფნა ყოველდღიურად ობიექტებზე სავალდებულო არ არის; შემსრულებელი ვალდებულია ქსელში წყლის მიწოდების დროებითი შეზღუდვის შემთხვევაში უზრუნველყოს გამწვანებული ტერიტორიის და ხე-მცენარეების მორწყვა ალტერნატიული საშუალებების გამოყენებით (წყალმზიდი და სხვა).

 

მიმწოდებელმა მის მიერ გაწეული მომსახურეობის პერიოდში მცენარის დალპობის, გახმობის და(ან) სხვა დაზიანების შემთვევაში უნდა უზრუნველყოს მათი ანალოგიურით ჩანაცვლება, თუ აღნიშნული არ არის გამოწვეული ფორს – მაჟორული (სტიქიური უბედურებები, ომი და სხვა) მდგომარეობით ან მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზით.

 

თუ ადგილი ექნება ისეთ კლიმატურ პირობების (უამინდობა, უხვი ნალექი და სხვა), რის გამოც ვერ ხორციელდება კონკრეტულ თვეში გათვალისწინებული მომსახურების სავალდებულო ჯერადობა და ასეთის განხორციელება გამოიწვევს არამიზნობრივი ხარჯის გაღებას შემსყიდველის მხრიდან, მიმწოდებელი ვალდებულია გონივრულ ვადაში აცნობოს შემსყიდველს აღნიშნულის თაობაზე და შემსყიდველის თანხმობის შემთხვევაში, შეუსრულებელი მომსახურების ჯერადობა გადაინაცვლებს მომდევნო თვეში (ან საერთოდ არ განხორციელდება), შესაბამისად ანგარიშსწორებაც მიმწოდებელთნ განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებული მომსახურების მიხედვით.

 

პრეტენდენტთა წინადადებების მიღება სატენდერო კომისიაში 16-18 მარტს. დაფინანსების წყარო: 2015 წელი – 92 000 ლარი; 2016 წელი – 18 000 ლარი. მომსახურების გაწევა კი უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 12 უწყვეტი თვის განმავლობაში.

 

დოკუმენტაციის მიხედვით, ქ. თბილისის პროკურატურის ექსტერიერში 523 ყვავილი და სხვა მცენარეა. აქედან 111 დაზიანებულია და 60-მდე დაავადებული. რაც შეეხება ინტერიერს, აქ მოთავსებულია 26 მცენარე [ასევე 16 დეკორატიული ქოთანი]. ამ მცენარეებიდან 3-ს აკლია მიწა, ორი ძირი დაავადებულია სოკოთი და ასევე ორს – ნაწილობრივ დამპალი აქვს ფესვები.

 

მთავარი პროკურატურის შენობასთან სულ 198 მცენარეა გარეთ, ხოლო 12 ინტერიერში. ამათგან, 5 ძირი გამხმარია, 6 ქოთანი შესაცვლელია უფრო დიდი ზომის ქოთნებით, ხოლო 12 ძირი საჭიროებს გადარგვას.

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
" ბათუმელები"