სიახლეები

ბათუმის მერია: კონკურსანტი, რომელიც განაცხადს ხუთზე მეტ ვაკანსიაზე შეიტანს, მოიხსნება კონკურსიდან

12.11.2014 • 1368
ბათუმის მერია: კონკურსანტი, რომელიც განაცხადს ხუთზე მეტ ვაკანსიაზე შეიტანს, მოიხსნება კონკურსიდან

 

ბათუმის მერიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, კანდიდატს უფლება აქვს ერთი კონკრეტული უწყების მიერ გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის თაობაზე განცხადება წარადგინოს ერთდროულად  არაუმეტეს ხუთ ვაკანსიაზე. კონკურსანტი, რომელიც განაცხადს წარადგენს ერთდროულად ხუთზე მეტ პოზი­ციაზე, ავტომატურად მოიხსნება კონკურსიდან ყველა პოზიციაზე. 

მერიის საჯარო მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის 2014 წლის 04 ნოემბრის სხდომის ოქმი N 1-ის შესაბამისად, კონკურსანტის განაცხადი არ განიხილება და მოიხსნება კონკურსიდან, თუკი საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებ გვერდზე www.hr.gov.ge არასრულყოფილად ატ­ვირ­თავს სავალ­დე­ბულოდ ასატვირთ დო­კუ­მენტს, კერძოდ:

 

შესაბამისი უმაღლესი განათლების/კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დო­კუ­მენტის ასლს;

პირადობის მოწმობის ასლს;

შრომის წიგნაკის (ასეთის არსებობის შემ­თხვევაში) ან სხვა  სამუშაო გამოც­დი­ლე­ბის და­მა­დას­ტურებელი დოკუმენტის ასლს (იმ ვაკანტურ თანამდებობებზე, სა­დაც საკვალიფიკაციო მოთხოვნად განსაზღვრულია სამუშაო გამოცდილება).

გადაბეჭდვის წესი