მთავარი,სიახლეები

უსკომ საიას საჩივარი არ განიხილა

09.08.2016 •
უსკომ საიას საჩივარი არ განიხილა

უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ [საია] საჩივარი არ განიხილა. საია ბათუმის N-79-ე ოლქის 6 აგვისტოს გადაწყვეტილების ბათილად ცნობას, უსკოში მათ მიერ პირველ აგვისტოს წარმოდგენილი განცხადების საფუძველზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყებას და სამართალდარღვევის დადასტურების შემთხვევაში შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებას ითხოვდა.

საუბარია, 2016 წლის 31 ივლისს, „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მიერ მოსახლეობასთან გამართულ შეხვედრაზე უცხო ქვეყნის მოქალაქის, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის ვიდეო-ჩანაწერის ჩვენებაზე.

საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 45-ე მუხლის მე-4 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის თანახმად წინასაარჩევნო აგიტაციის და აგიტაციაში მონაწილეობის უფლება არ აქვს უცხო ქვეყნის მოქალაქეს და ორგანიზაციას. აქედან გამომდინარე „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ“ უსკოს პირველ აგვისტოს მიმართა განცხადებით და ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება მოითხოვა.

უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ განცხადება განსახილველად ბათუმის 79-ე საოლქო საარჩევნო კომისიას გადაუგზავნა. ოლქის გადაწყვეტილებით საიას მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა, რადგან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მიხედვით სამართალდარღვევის ოქმის შედგენა ფაქტობრივად შეუძლებელია პირზე, თუ ის არ იმყოფება საქართველოში.

რაც შეეხება უსკოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას, კომისია განმარტავს, რომ უმაღლესი საარჩევნო კომისია არ არის უფლებამოსილი განიხილოს შესაბამისი საჩივარი, რადგანაც კანონმდებლობით პირდაპირ არის დადგენილი სუბიექტთა წრე, ვინც უფლებამოსილია განიხილოს და მიიღოს გადაწყვეტილება ამ სახის სამართალდარღვევებზე: „საქართველოს ორგანული კანონის ,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 93-ე მუხლი იმპერატიულად განსაზღვრავს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილ პირებს. კერძოდ, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა და შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ უფლებამოსილი პირები. უმაღლესი საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება, ერთი დღის ვადაში, შესაძლოა გასაჩივრდეს სასამართლოში“.

უსკოს წევრებმა საიას საჩივარზე დღეს გამართულ სხდომაზე იმსჯელეს.

გადაბეჭდვის წესი