მთავარი,სიახლეები

სააგენტომ მეზღვაურთა დამსაქმებელი კომპანიების აღიარების ახალი წესი შემოიღო

24.02.2024 • 5111
სააგენტომ მეზღვაურთა დამსაქმებელი კომპანიების აღიარების ახალი წესი შემოიღო

საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ საკრუინგო საქმიანობის განმახორციელებელ პირთა აღიარების, სერტიფიკატის გაცემის, გაცემის პირობების მონიტორინგისა და სერტიფიკატის შეჩერების/შეწყვეტის ახალი წესი დაამტკიცა.

ამ წესის მიხედვით, „საკრუინგო საქმიანობის განმახორციელებელი პირის აღიარება გულისხმობს კანონისა და ამ წესის შესაბამისად სააგენტოს მიერ განხორციელებულ საქმიანობას, რომლის მიზანია იმ საკრუინგო საქმიანობის განმახორციელებელი პირის გამოვლენა, აღიარება და რეესტრში აყვანა, რომელიც უფლებამოსილი იქნება დაასაქმოს მეზღვაური.

აღიარების პროცესში სააგენტო ადგენს სერტიფიკატის მაძიებლის შესაძლებლობას, განახორციელოს მეზღვაურის დასაქმება ამ წესითა და კანონით დადგენილი აღიარებისთვის მოთხოვნილი მახასიათებლებისა და პირობების შესაბამისად“.

ბრძანება, რომელსაც სააგენტოს დირექტორი ალექსი ახვლედიანი აწერს ხელს, 2024 წლის 1-ლი ივლისიდან ამოქმედდება.

ბრძანების მიხედვით, „საკრუინგო საქმიანობის განმახორციელებელი პირები, რომელთაც ამ წესის ამოქმედებამდე მოპოვებული აქვთ სააგენტოს აღიარება, ვალდებულნი არიან 2024 წლის 1-ელ ივლისამდე ამ წესთან შესაბამისობაში მოიყვანონ თავიანთი საქმიანობა და განახლებული დოკუმენტაცია წარუდგინონ სააგენტოს“.

ამასთან, „სააგენტოს მიერ აღიარებული საკრუინგო საქმიანობის განმახორციელებელი პირების მონიტორინგი შეჩერდება 2024 წლის 1-ელ ივლისამდე“.

როგორც დოკუმენტშია აღნიშნული, ახალი წესის მიღების მიზანია:

  • „უზრუნველყოს მეზღვაურთა დასაქმების სრულყოფილი და ხელმისაწვდომი სისტემის ფორმირება და მეზღვაურთა დასაქმების სფეროში საერთაშორისო მოთხოვნებისა და სტანდარტების დანერგვა.
  • ყოველი მეზღვაური უფლებამოსილია ყოველგვარი საზღაურის გადახდის გარეშე სარგებლობდეს დასაქმების, კარიერული ზრდისა და კვალიფიკაციის ამაღლების შესაძლებლობით…“

საქართველოში მოქმედ საკრუინგო კომპანიებს მეზღვაურთა დასაქმების სფეროში საქმიანობა შეუძლია მხოლოდ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს აღიარების საფუძველზე.

აღიარების მიღების უფლება კი, აქვს ნებისმიერ პირს, რომელიც „გემთმფლობლის სახელით ან მის სასარგებლოდ ჩართულია მეზღვაურთა დასაქმების პროცესში და აკმაყოფილებს საქართველოს კანონმდებლობის, კონვენციისა და ამ წესის მოთხოვნებს“.

საკრუინგო საქმიანობის განმახორციელებელი პირი ვალდებულია:

  • გააჩნდეს შესაბამისი ცოდნა და გამოცდილება და ამასთან განუწყვეტლივ ეცნობოდეს საერთაშორისო სტანდარტებსა და ეროვნულ კანონმდებლობას მეზღვაურთა შრომის, განათლების, სერტიფიცირებისა და დასაქმების სფეროში;
  • დაასაქმოს მხოლოდ შესაბამისად კვალიფიციური პირი, რომელიც სერტიფიცირებულია საქართველოს კანონის „მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ“ და შესაბამისი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად;
  • აქტიურად იყოს ჩართული გემთმფლობელსა და მეზღვაურს შორის შრომითი ხელშეკრულების დადების პროცესში;
  • დასაქმებამდე დეტალურად გააცნოს მეზღვაურს შრომითი ხელშეკრულების პირობები, მათ შორის, შესასრულებელი სამუშაოს, მეზღვაურის უფლებებისა და მოვალეობების თაობაზე, ასევე მიაწოდოს ოფიციალური ინფორმაცია იმ ხარჯების შესახებ, რომელიც შესაძლოა მეზღვაურმა თავად გასწიოს დასაქმების პროცესში და  რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს სამედიცინო მოწმობის, მეზღვაურის საიდენტიფიკაციო ბარათის, მოქალაქის პასპორტის ან სხვა პირადი სამგზავრო დოკუმენტების მისაღებად გასაწევ ხარჯებს;
  • უზრუნველყოს  უცხო ქვეყნის ნავსადგურში განსაცდელში მყოფი მეზღვაურის დაცვის შესაძლებლობა და რომ მეზღვაური დაცული იქნება უცხო ქვეყნის ნავსადგურში საარსებო საშუალებების გარეშე დარჩენის საფრთხისგან;
  • საკრუინგო საქმიანობის განხორციელებისას სათანადო კვალიფიკაციის მქონე პირს  დაუსაბუთებლად არ განუცხადოს უარი დასაქმებაზე;
  • უზრუნველყოს წელიწადში სულ მცირე 10 (ათი) მეზღვაურის დასაქმება
  • დარწმუნდეს, რომ შრომითი ხელშეკრულება მეზღვაურს დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში არ ჩააყენებს და არ შექმნის მისი შრომითი თუ სხვა სახის ექსპლუატაციის საფრთხეს და სხვა.

საკრუინგო საქმიანობის განმახორციელებელი პირის აღიარების წესი, ასეთ პირთა ვალდებულებები, პასუხისმგებლობა და სხვა დეტალები სრულად ნახეთ ამ ბმულზე

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: