ნეტგაზეთი • RU

საქართველოში ნარკოვითარების მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი იქმნება

ნარკოვითარების მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი ნარკომანიასთან ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში შეიქმნება. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით უკვე დამტკიცდა ცენტრის დებულება. ნარკოვითარების მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ მინისტრის ბრძანება 2020 წლის პირველი მარტიდან ამოქმედდება.

დებულების მიხედვით, „ცენტრი იქმნება ქვეყანაში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა მოხმარებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის შეგროვებისა და შეფასების, აგრეთვე მტკიცებულებებზე დაფუძნებული სამეცნიერო-პრაქტიკული მეთოდოლოგიების დანერგვის მიზნით“.

მონიტორინგის ცენტრს უხელმძღვანელებს უწყებათაშორისი საბჭოს მდივანი – იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფროსი. ცენტრის სტრუქტურული ერთეულები კი იქნება – მონაცემთა კვლევის დანაყოფი და საკონსულტაციო დანაყოფი.

საბჭომ უნდა უზრუნველყოს:

  • ევროპის ნარკოტიკებისა და ნარკომანიის მონიტორინგის ცენტრის (EMCDDA) მიერ განსაზღვრული ინდიკატორების გათვალისწინებით, სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა მოხმარების ეპიდემიოლოგიური და სტატისტიკური მაჩვენებლების დამუშავება, მათი მოხმარებით გამოწვეული სამედიცინო და საზოგადოებრივი ზიანის შეფასება;
  • ქვეყანაში არსებული ნარკოვითარების საკითხზე ყოველწლიური და სპეციალური ანგარიშების მომზადება;
  • საერთაშორისო დონეზე შესაბამის ორგანიზაციებთან, მათ შორის, „EMCDDA“-თან, ინფორმაციის გაცვლა და ანგარიშგების წარმოება;
  • საჭირო სხვა ფუნქციების განხორციელება.

მონიტორინგის ცენტრი ანგარიშვალდებული იქნება უწყებათაშორისი საბჭოს წინაშე; ცენტრის ფარგლებში დამუშავებული დოკუმენტებისა და სხვა შესაბამისი მასალის შინაარსი კი, კონფიდენციალური უნდა იყოს. დებულების მიხედვით, დაუშვებელია მათი შინაარსის მესამე პირისათვის გამჟღავნება ცენტრის მიერ აღნიშნული ინფორმაციის ოფიციალურად გამოქვეყნებამდე.

მონაცემთა კვლევის დანაყოფი: საქმიანობის მთავარი ამოცანაა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ნარკოვითარების მონიტორინგის მიზნით ქვეყანაში არსებული ნარკოვითარების შესახებ ინფორმაციის მოძიება, სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება და ცენტრის სპეციალური და ყოველწლიური ანგარიშების შემუშავება.

დანაყოფი თანამშრომლობს სამართალდამცავ ორგანოებთან, ჯანდაცვის სექტორთან და თემატურ საკითხებზე მომუშავე სახელმწიფო სტრუქტურებთან, სერვისის მიმწოდებელ სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ან/და კერძო დაწესებულებებთან.

დანაყოფის შემადგენლობაში შედის ნარკომოხმარების პრევენციის, მკურნალობა-რეაბილიტაციის, ზიანის შემცირების, მიწოდების შემცირების, ადიქტოლოგიის, სოციოლოგიის, სტატისტიკის ან ეპიდემიოლოგიის დარგის 5 წარმომადგენელი. მონაცემთა კვლევის დანაყოფის თანამშრომლები შეირჩევიან კონკურსის წესით, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

მონაცემთა კვლევის დანაყოფი: ამ დანაყოფის ამოცანას წარმოადგენს მონაცემთა კვლევის დანაყოფის თემატური მხარდაჭერა, ამავე დანაყოფის მიერ მომზადებულ ანალიტიკურ დოკუმენტებსა და ანგარიშებთან დაკავშირებით მოსაზრებების გაზიარება და პროფესიული კონსულტაცია. საკონსულტაციო დანაყოფი იკრიბება საკუთარი ინიციატივით, ან ცენტრის ხელმძღვანელის მიმართვის საფუძველზე, არანაკლებ წელიწადში ორჯერ.

საკონსულტაციო დანაყოფი შედგება შემდეგი სახელმწიფო უწყებების 6 წარმომადგენლისაგან: იუსტიციის სამინისტრო; ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; შინაგან საქმეთა სამინისტრო; განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; გენერალური პროკურატურა; სპეციალური პენიტენციური სამსახური.

დებულებაში აღნიშნულია, რომ უწყებები 2 წლის ვადით უწყებათაშორის საბჭოს წარუდგენენ უწყების იმ თანამშრომელს, რომელსაც აქვს ნარკოვითარებისა და ნარკომოხმარებასთან ბრძოლის საკითხებზე მუშაობის გამოცდილება. საკონსულტაციო დანაყოფის წევრის ჩანაცვლების თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს თავად სახელმწიფო უწყება, რომლის თაობაზეც წერილობით ეცნობება უწყებათაშორის საბჭოს.

საკონსულტაციო დანაყოფის მუშაობაში, ცენტრის ხელმძღვანელის მოწვევით, მონაწილეობას იღებს ნარკომოხმარების პრევენციის, მკურნალობა-რეაბილიტაციის, ზიანის შემცირების, მიწოდების შემცირების ან/და ადიქტოლოგიის, ასევე, მომიჯნავე დარგების 5 ექსპერტი.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com