აჭარა,მთავარი,სიახლეები

კურორტ გოდერძიზე 27,3 მილიონი ლარის პროექტები შეფერხებულია – აუდიტი

11.11.2019 • 1871
კურორტ გოდერძიზე 27,3 მილიონი ლარის პროექტები შეფერხებულია – აუდიტი

აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ქონების განკარგვასთან დაკავშირებით გაფორმებული ხელშეკრულებების შესრულების მდგომარეობის დადასტურება წარმოებდა აკრედიტირებული აუდიტორების დასკვნების საფუძველზე, თუმცა აუდიტის განცხადებით დადგენილია, რომ რიგ შემთხვევებში, დასკვნებში ფაქტობრივი მონაცემები ფიქსირდება.

„კურორტ გოდერძიზე“ გაფორმებული 19 ხელშეკრულებიდან, 2019 წლის 31 მაისის მდგომარეობით, 7 შემთხვევაში, ხელშეკრულების პირობები არ სრულდება, რაც 27 300 000 ლარის საინვესტიციო ღირებულების პროექტების შეფერხებას განაპირობებს“ – აცხადებს აუდიტი.

რაც შეეხება აუდიტორების დასკვნებში ფიქტიურ მონაცემებს, აუდიტს რამდენიმე მაგალითი მოჰყავს:

[crosslist]

  • შპს „ეიჩ გრუპთან“, 2016 წლის 23 აგვისტოს გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულება − 2018 წლის 13 აგვისტომდე საცხოვრებელი კომპლექსის ცხრა სართულის მზიდი და არამზიდი კონსტრუქციის მშენებლობის დასრულების შესახებ, აუდიტორული დასკვნის შესაბამისად შესრულებულია, თუმცა დათვალიერების შედეგად 2019 წლის 6 მაისის მდგომარეობით, მზიდი და არამზიდი კონსტრუქციები არ არის აშენებული ხუთ სართულზე.
  • შპს „კარგოსთან“ 2014 წლის 19 მარტს გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულება − 2018 წლის 1 ივლისამდე, საქართველოს 12 მოქალაქის დასაქმების, საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტის ექსპლუატაციაში შეყვანის და არანაკლებ 200 000 ლარის ინვესტიციის განხორციელების შესახებ, აუდიტორული დასკვნის შესაბამისად შესრულებულია. თუმცა, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ქალაქმშენებლობისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის წერილით ირკვევა, რომ არქიტექტურული პროექტის დარღვევის გამო, შენობა-ნაგებობა ექსპლუატაციაში მიღებული არ არის და ასეთ პირობებში ფუნქციონირებდა.

[/crosslist]

აუდიტის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ სახელშეკრულებო ვალდებულებათა შესრულების მდგომარეობის შემოწმების მიზნით, აუდიტის ჯგუფმა დაათვალიერა კურორტ „გოდერძზე“ მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები:

„სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის შესაბამისად, 2016-2018 წლებში კურორტ გოდერძის განვითარების მიზნით, განხორციელდა ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული 90 880 კვ.მ არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და 300 კვ.მ შენობა-ნაგებობის პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზება. საერთო მონაცემების მიხედვით, პრივატიზების საფასურმა 1 022 028 ლარი შეადგინა. ჩატარებული სამუშაოების დათვალიერების შედეგად აღმოჩნდა, რომ გაფორმებული 19 ხელშეკრულებიდან, 2019 წლის 31 მაისის მდგომარეობით, 7 შემთხვევაში, ხელშეკრულების პირობები არ სრულდება, რაც 27 300 000 ლარის საინვესტიციო ღირებულების პროექტების შეფერხებას განაპირობებს“, – აცხადებს აუდიტი.

შეუსრულებელი ხელშეკრულებების შესახებ [აუდიტის ანგარიშიდან]:

აუდიტის მიხედვით, ცხრილში მოყვანილი ხელშეკრულებებიდან 3 შემთხვევაში, ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებით, აუდიტორული დასკვნები არ არის წარმოდგენილი, ხოლო ერთ შემთხვევაში წარმოდგენილი აუდიტორული დასკვნა არ ასახავს რეალურ მდგომარეობას, კერძოდ:

„შპს „ჯი ეს პი გრუპთან“ 2017 წლის 5 აგვისტოს გაფორმებული ნასყიდობის ხელშეკრულების პირობების შესრულების მდგომარეობასთან დაკავშირებით შედგენილ აუდიტორულ დასკვნაში დაფიქსირებულია, რომ 2018 წლის 1-ელი ივნისის მდგომარეობით, კომპანიას შესრულებული აქვს მშენებლობის დაწყების ვალდებულება, თუმცა დათვალიერებით აღმოჩნდა, რომ აღნიშნული ვალდებულება 2019 წლის 31 მაისის მდგომარეობითაც არ არის შესრულებული“.

„აღსანიშნავია, რომ სამინისტროში დანერგილი კონტროლის მექანიზმი, დამოუკიდებელი აუდიტორების ჩართულობას ითვალისწინებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ იმ ვალდებულებათა შესრულების მონიტორინგშიც, რომელიც სპეციალურ ცოდნას არ მოითხოვს და სამინისტროს შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის თანამშრომლების მიერ ადვილად განხორციელებადია [ნასყიდობის ღირებულების გადახდა, მშენებლობის დაწყება, ნულოვანი ნიშნულის დასრულება, აშენებული სართულების რაოდენობა და ა.შ.]. აღნიშნული შესაძლოა პასუხისმგებლობის თავიდან აცილებას და კერძო სუბიექტის ინტერესების გათვალისწინებით განხორციელებულ არამართლზომიერ ქმედებებზე მიანიშნებდეს“, – აცხადებს აუდიტი.

აუდიტის დასკვნით: „სამინისტროში არსებული შიდა კონტროლის სისტემა ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულების პირობების შესრულების სათანადო მონიტორინგს, რაც სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულებაზე არადროული და არასათანადო კონტროლის დაწესებისა და ხელშეკრულების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ აუდიტორულ დასკვნებში ფიქტიური მონაცემების დაფიქსირებაში გამოიხატება“.

აუდიტის რეკომენდაციით „სამინისტრომ უნდა შეიმუშაოს და პრაქტიკაში დანერგონ ისეთი შიდა კონტროლის სისტემა, რომელიც სახელშეკრულებო ვალდებულებათა შესრულების მდგომარეობის შესახებ დროული და ზუსტი ინფორმაციის მიღებითა და შესაბამისი რეაგირებებით უზრუნველყოფს საინვესტიციო პროექტების დადგენილ ვადაში წარმატებით განხორციელებას. ამასთანავე, სამინისტრომ დეტალურად შეისწავლოს დამოუკიდებელი აუდიტორების დასკვნებში არსებული შეუსაბამობის შემთხვევები და გაატაროს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებები“.

 

მთავარი ფოტო: კურორტი გოდერძი / ფოტო: „ბათუმელების“ არქივიდან

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: