რა პროექტებს და რამდენით დაუფინანსებენ სოფლებს აჭარის ბიუჯეტიდან


აჭარის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის პროცედურები და კრიტერიუმები ძალაში 2019 წლის 5 მარტიდან შევიდა. მთავრობის დადგენილებით, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო თითოეული დასახლებისთვის გადასაცემ თანხას მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით დაიანგარიშებს.

თანხის გაანგარიშება ხდება შემდეგი პრინციპის დაცვით:

  • დასახლებას, სადაც მცხოვრებთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 200 მცხოვრებს, გამოეყოფა 10 000 ლარი;
  • დასახლებას,სადაც მცხოვრებთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 201-დან 400-ს, გამოეყოფა 12 000 ლარი;
  • დასახლებას, სადაც მცხოვრებთა რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 401-დან 1000-ს, გამოეყოფა 16 000 ლარი;
  • დასახლებას, რსადაც მცხოვრებთა რაოდენობა აღემატება 1 000-ს, გამოეყოფა 20 000 ლარი.

სამინისტრო მოსახლეობის რაოდენობის თაობაზე ინფორმაციას საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიდან მიიღებს.

თუ სტატისტიკის სამსახურს არ გააჩნია შესაბამისი ინფორმაცია, მაგრამ დასახ­ლება  რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მუნიციპალი­ტე­ტების რეესტრში, შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი უზრუნველყოფს ამ დასახ­ლებაში საერთო კრების/რეგისტრირებულ ამომრჩევლებთან კონსულ­ტა­ციების ჩატარების ორგანიზებას და დასახლების საერთო კრების ოქმის/რეგისტრირებულ ამომრჩეველთან კონსულტაციის შედეგად მიღებულ გადაწყვეტილებას, დასახლებაში არსებული მოსახლეობის რაოდენობის შესახებ, წარუდგენს სამინისტროს.

პროექტებისათვის გამოყოფილი თანხის ოდენობის თაობაზე მოსახლეობის ინფორმირებას შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში უზრუნ­ველ­ყოფს მუნიციპალიტეტის მერი. ამასთან:

  • დასახლებაში, რსადაც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა დასახლების საერთო კრებაზე, რომლის ჩატარებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი;
  • დასახლებაში, სადაც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა შეადგენს 501-დან 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ ასმა ამომრჩეველმა;
  • დასახლებას, სადაც რეგისტრირებული ამომრჩევლის რაოდენობა აღემატება 1000 ამომრჩეველს, პროექტი შეირჩევა ამომრჩევლებთან კონსულტაციების გზით, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს არანაკლებ ორასმა ამომრჩეველმა.

დადგენილების მიხედვით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტებია: სასმელი წყლის სისტემები [მათ შორის, ჭაბურღილები, წყალსადენები, ჭა და ა.შ. გაწმენდებით]; წყაროების მოპირკეთება; სარწყავი სისტემები; სანიაღვრე არხები; ნაპირსამაგრი სამუშაოები; გზები; ხიდები, ცხაურები, ხიდბორგები, გადასასვლელები; გარე განათება; სკოლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა; სკოლამდელი დაწესებულებები და შესაბამისი ინვენტარი; ამბულატორიის შენობები; კულტურის ობიექტები; სპორტული ინფრასტრუქტურა, მოედნები და მოედნების ინვენტარი; სკვერები და სველი წერტილები შესაბამისი ინვენტარით; წისქვილების რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარი; სასაფლაოს შემოღობვა; თავშეყრის ადგილები, მოსაცდელები; მინიჰესები და შესაბამისი რეაბილიტაცია/აღდგენა.

პროექტებისათვის გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა შესაბამისი მუნი­ციპალიტეტის ბიუჯეტში ხორციელდება აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ, აჭარის მთავრობის განკარგულების საფუძველზე. ფონდიდან გამოყოფილი თანხის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება შესაძლებელია საერთაშორისო ან/და დონორი ორგანიზაციების ან/და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის, ასევე საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა სახსრებით.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com