ნეტგაზეთი • RU

2019 წლის პირველი აპრილიდან სპირტიანი სასმელების ტექნიკური რეგლამენტი ამოქმედდება

საქართველოს მთავრობამ სპირტიანი სასმელების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი დაამტკიცა, რომელიც ადგენს მოთხოვნებს სპირტიანი სასმელების დასახელებების, აღწერის, წარდგენის და ეტიკეტირების მიმართ და რომელმაც უნდა მოაწესრიგოს ბიზნესოპერატორის მიერ სპირტიანი სასმელების წარმოების, ბაზარზე განთავსების და წარდგენის პირობები.

„ტექნიკური რეგლამენტი მიზნად ისახავს სპირტიანი სასმელების წარმოების, გადამუშავების, დისტრიბუციის ეტაპებზე რეგულირების ერთიანი პრინციპების განსაზღვრას და მომხმარებელთა უფლებების დაცვას“, – აღნიშნულია რეგლამენტში.

რეგლამენტი ძალაში 2019 წლის პირველი აპრილიდან შედის. თუმცა, მთავრობის გადაწყვეტილებით, ის სპირტიანი სასმელები, რომლებიც არ შეესაბამება ამ რეგლამენტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს, ბაზარზე განთავსებული იქნება 2020 წლის პირველ იანვრამდე.

რეგლამენტის მიხედვით დაუშვებელია:

  • სპირტიანი სასმელის ოფიციალური დასახელების შეცვლა სასაქონლო ნიშნით, სავაჭრო ნიშნით, ან წარმოსახვითი სახელით [ფანტაზიის ნაყოფი];
  • ამ ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრული სპირტიანი სასმელების კატეგორიების დასახელებების ან საქართველოს კანონმდებლობით დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნის გამოყენება სურსათის ინგრედიენტების ჩამონათვალში, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული „მომხმარებლისათვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების შესახებ“ მოთხოვნების შესაბამისად;
  • სპირტიანი სასმელების ბაზარზე განთავსება ან რეალიზაცია ჭურჭელში, რომელიც დახურულია ფოლგის ან ტყვიის კაფსულების შემცველი თავსახურით/საცობით.

რეგლამენტს დანართის სახით ახლავს ასევე ევროკავშირში გეოგრაფიული აღნიშვნებით დაცული სპირტიანი სასმელების ჩამონათვალი, რომლებიც საქართველოშიცაა დაცული.

რეგლამენტით, ბიზნესოპერატორი ვალდებულია: „უზრუნველყოს სპირტიანი სასმელების შესაბამისობა ტექნიკური რეგლამენტით და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან; დაიცვას ჰიგიენის ზოგადი მოთხოვნები სპირტიანი სასმელების წარმოების, გადამუშავების ან/და დისტრიბუციის ეტაპებზე; შესაძლებელია ბიზნესოპერატორმა გამოიყენოს განსხვავებული მოთხოვნები იმ შემთხვევაში, თუ მის მიერ დასაბუთებული იქნება, რომ გამოყენებული განსხვავებული მოთხოვნებით უზრუნველყოფილია ჰიგიენის ზოგადი მოთხოვნების დაცვა“.

ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრული სპირტიანი სასმელების რეგლამენტთან შესაბამისობის კონტროლი ხორციელდება:

სსიპ – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ – სახელმწიფო კონტროლის დროს;
სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ – იმპორტის სასაქონლო ოპერაციის განსაზღვრისას სავალდებულოდ წარსადგენი შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტის – მწარმოებლის მიერ გაცემული შესაბამისობის დეკლარაციის ან სერტიფიკაციის ორგანოს მიერ გაცემული შესაბამისობის სერტიფიკატის გამოყენებით;
ბიზნესოპერატორის მიერ – შიდა საწარმოო კონტროლის დროს.

ტექნიკური რეგლამენტის მიზნებისათვის სპირტიან სასმელს არ მიეკუთვნება საქართველოს შესაბამისი კანონმდებლობით განსაზღვრული შემდეგი ჯგუფები:

  • 2203 ჯგუფი – ალაოს ლუდი;
  • 2204 ჯგუფი – ღვინოები ყურძნის ნატურალური, შემაგრებული ღვინოების ჩათვლით; ყურძნის ტკბილი, 2009 სასაქონლო პოზიციაში მითითებულის გარდა;
  • 2205 ჯგუფი – ვერმუტები და ყურძნის სხვა ნატურალური ღვინოები, მცენარეული ან არომატული ექსტრაქტების დამატებით;
  • 2206 ჯგუფი – სხვა დადუღებული სასმელები (მაგალითად, სიდრი, პერი (მსხლის სიდრი), თაფლის სასმელი), ნარევები დადუღებული სასმელებისაგან და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების ნარევები;
  • 2207  ჯგუფი – ეთილის სპირტი არადენატურირებული, სპირტის კონცენტრაციით (მოცულობითი სპირტშემცველობა) 80% ან მეტი, ეთილის სპირტი და სხვა დენატურირებული სპირტები ნებისმიერი კონცენტრაცით.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com