ნეტგაზეთი • RU

სათამაშო ბიზნესის კონტროლი მკაცრდება

შემოსავლების სამსახური სათამაშო ბიზნესის კონტროლისა და მონიტორინგის ელექტრონული სისტემის დანერგვას გეგმავს. სამსახურში აცხადებენ, რომ სათამაშო ბიზნესის სფერო სათანადო კონტროლის გარეშეა დარჩენილი, რაც პირდაპირ გავლენას ახდენს სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახადების ოდენობაზე.

„საქართველოს არ გააჩნია სათამაშო ბიზნესის კონტროლისა და მონიტორინგის გამართული სისტემა, რომლის გაუმართაობაც პირდაპირ საფრთხეს უქმნის, როგორც საზოგადოებრივი კანონიერი ინტერესების და უფლებების დაცვის უზრუნველყოფას, ასევე, საქართველოში ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების სფეროს სახელმწიფო რეგულირებას, რაც თავისთავად ისახება ქვეყნის ეკონომიკურ გარემოზე“ – აღნიშნულია შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციაში.

სათამაშო ბიზნესის სფეროში სრულყოფილი კონტროლის დაწესების მიზნით შემოსავლების სამსახურს ინტერესთა გამოხატვაზე მოწვევა ჰქონდა გამოცხადებული, სადაც განაცხადის წარდგენის ვადა 2018 წლის პირველ სექტემბერს ამოიწურა.

შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით, ინტერესთა გამოხატვა უნდა ითვალისწინებდეს მექანიზმს, მისი იმპლემენტაციის დეტალების, ფასების, პროცედურებისა და ეტაპების ჩათვლით, რომლის რეალიზებითაც შესაძლებელი იქნება:

 • სათამაშო აპარატების სალონში, თითოეულ სათამაშო აპარატში შესული და გასული  თანხების შესახებ ე.წ. „IN-OUT“ [მათ შორის ჯეკპოტის გათამაშების] შესახებ ინფორმაციის მიღება.
  2018 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით, საქართველოს მასშტაბით სათამაშო აპარატების სალონებში ფუნქციონირებს 6394 სათამაშო აპარატი.
 • თითოეულ სათამაშო აპარატში დადებული ფსონის სულ ცოტა 80% მოგების გათვალისწინების საკითხი.
 • სისტემურ-ელექტრონული ფორმით ორგანიზებულ აზარტულ თამაშობებში [სათამაშო აპარატები, სამორინე] ყველა განხორციელებული ტრანზაქციის [მათ შორის ჯეკპოტის გათამაშების შესახებ ინფორმაციის] წარმოდგენა, ისტორიის სისწორის და კონტროლის მექანიზმის შემუშავება.
  2018 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით, საქართველოს მასშტაბით სისტემურ-ელექტრონული ფორმით აზარტული თამაშის ორგანიზება ხორციელდება 7 ვებ-გვერდის მეშვეობით [ჯამში 14 ნებართვა: 7 აზარტული და 7 მომგებიანი თამაშობის].
 • ტოტალიზატორის შემთხვევაში, ყველა დადებული ბილეთის ისტორიის სისწორის გაკონტროლების მექანიზმების შემუშავება.
  2018 წლის  ივნისის მდგომარეობით, საქართველოს მასშტაბით ტოტალიზატორის ორგანიზება ფიზიკურად ხორციელდება 90 ობიექტზე.

„განსახორციელებელი სამუშაოების დაფინანსების წყარო, ოდენობა და შესაბამისი სახსრები განისაზღვრება წარმოდგენილი ინტერესთა გამოხატვით შემოთავაზებული მოდელების განხილვის შედეგად“ – აცხადებს შემოსავლების სამსახური.

შესაბამის დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ „ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე მოწვევასთან დაკავშირებულ შემოთავაზებებზე საჯარო განცხადებების ან გამოსვლების გაკეთება დაიშვება მხოლოდ შემოსავლების სამსახურის წინასწარი თანხმობის შემთხვევაში“.

თუ რამდენმა კანდიდატმა წარადგინა განაცხადი ინტერესთა გამოხატვაზე და დასანერგი ელექტრონული სისტემის სხვა დეტალებზე ინფორმაციის მოწოდებას შემოსავლების სამსახურში მომდევნო კვირისთვის დაგვპირდნენ.

თუმცა, შესაბამის დოკუმენტებში აღნიშნულია, რომ „ინტერესთა გამოხატვის ფარგლებში, დაინტერესებულ კომპანიებს უკვე წარმოდგენილი აქვთ წინადადებები, ხოლო შესაბამის კომისიას არ აქვს სათანადო კვალიფიკაცია და სპეციალური ცოდნა, რომ უშუალოდ განიხილოს ეს წინადადებები“.

ამიტომ, კომპანიების მიერ შეთავაზებული წინადადებების შემოსავლების სამსახურის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის [ვერიფიცირების] მომსახურებას, შემოსავლების სამსახური ცალკე, ტენდერის გარეშე შეისყიდის.

„ამ მომსახურების შესყიდვის მიზანია, საერთაშორისოდ აღიარებულ, შესაბამის სფეროში მოღვაწე ლაბორატორიის მიერ განხორციელდეს შემოსავლების სამსახურისადმი კომპეტენტური დახმარების გაწევა, ზემოხსენებული სისტემის დასანერგად შესაბამისი კომპანიის შერჩევის პროცესში“ – აღნიშნულია სამსახურის მიერ შესყიდვების სააგენტოში გაგზავნილ განაცხადში.

აღნიშნულ მომსახურებას შემოსავლების სამსახური შპს „Quinel Limited“-ისგან შეისყიდის. სახელმწიფო შესყიდვა განხორციელდება შემოსავლების სამსახურის მიერ გაწეული მომსახურებიდან მიღებული შემოსავლებით და შესყიდვების ჯამური ღირებულება განსაზღვრული იქნება არაუმეტეს 495 ათასი ლარით.

შემოსავლების სამსახურში აცხადებენ, რომ პროექტის მასშტაბურობის და მნიშვნელობიდან გამომდინარე, მის განსახორციელებლად საჭიროა, ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 9 თვე:

 • I ეტაპი: კომპანიამ/ლაბორატორიამ უნდა უზრუნველყოს სათამაშო ბიზნესის კონტროლისა და მონიტორინგის ელექტრონული სისტემის დანერგვის მაძიებელი პირების მიერ, ინტერესთა გამოხატვის შედეგად წარმოდგენილი წინადადებების შემოსავლების სამსახურის მიერ დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის ვერიფიცირება.
 • II ეტაპი: შერჩეულ კომპანიასთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტის მომზადებაში მონაწილეობის მიღება. „შემოსავლების სამსახურისთვის“ სათანადო რეკომენდაციის მიცემა, საკანონმდებლო აქტების საერთაშორისოდ აღიარებულ ნორმებთან შესაბამისობაში მოყვანის თაობაზე.
 • III ეტაპი: სათამაშო ბიზნესის კონტროლისა და მონიტორინგის ელექტრონული სისტემის წარმატებულად დანერგვის შემდგომ [6 თვის პერიოდში], სისტემების გამართულად მუშაობის შემოწმების მიზნით, ლაბორატორიის მიერ შესაბამისი ზედამხედველობის/ტესტირების განხორციელება.

———————–

„ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, სათამაშო აპარატებზე გათვალისწინებული უნდა იყოს დადებული ფსონის სულ ცოტა 80 პროცენტი მოგება. „საქართველოს საგადასახადო კოდექსის“ თანახმად კი, სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილი აზარტული თამაშობა იბეგრება საშემოსავლო/მოგების გადასახადით, ხოლო ტოტალიზატორის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობის შემთხვევაში, მოგების/საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთი შეადგენს ყოველი საანგარიშო თვის განმავლობაში მიღებული ფსონების ჯამის 7%-ს.

შემოსავლების სამსახურში აღნიშნავენ, რომ „არსებული მდგომარეობით, შემოსავლების სამსახურს არ გააჩნია ბერკეტი დააწესოს და განახორციელოს სრულყოფილი კონტროლი გადასახადების გადახდის და სანებართვო პირობების შესრულებაზე, ვინაიდან არ გააჩნია კონტროლის განხორციელებისათვის საჭირო ინფორმაცია. ამიტომ, კონტროლის მიზნით, საჭიროა შემოსავლების სამსახურისათვის ცნობილი იყოს ინფორმაცია თითოეულ სათამაშო აპარატში შესული და გასული თანხების ე.წ „IN-OUT“-ის შესახებ, სათამაშო აპარატის მოგების გაცემის პროცენტის ოდენობის შესახებ, სისტემურ-ელექტრონული ფორმით ორგანიზებული აზარტული თამაშობის [სათამაშო აპარატების სალონი] შემთხვევაში ტრანზაქციების ისტორიის შესახებ, ტოტალიზატორის შემთხვევაში, ყველა დადებული ბილეთის ისტორიის შესახებ“.

სათამაშო ბიზნესის კონტროლისა და მონიტორინგის ელექტრონული სისტემის დანერგვის მთავარი მიზანი, სწორედ ისაა, რომ შემოსავლების სამსახურმა ზემოაღნიშნული ინფორმაცია მიიღოს.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com