Batumelebi | ბსუ-ს რექტორობის კანდიდატის – როსტომ ბერიძის სამოქმედო გეგმა ბსუ-ს რექტორობის კანდიდატის – როსტომ ბერიძის სამოქმედო გეგმა – Batumelebi
ნეტგაზეთი • RU

ბსუ-ს რექტორობის კანდიდატის – როსტომ ბერიძის სამოქმედო გეგმა

 

„გაზეთი ბათუმელები“ ბათუმის რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორობის რვავე კანდიდატს სთავაზობს, საზოგადოებას მოსაზრების ფორმატში გააცნოს უნივერსიტეტის სტარტეგიული განვითარების მისეული ხედვა. როსტომ ბერიძემ საზოგადოებამდე თავისი სათქმელის მიტანის ფორმად აირჩია პრეზენტაციის ფორმატი, რომელსაც უცვლელად გთავაზობთ

 

მისია – სწავლებისა  და კვლევის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა, ინტეგრაცია ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში.

 

როსტომ ბერიძე
როსტომ ბერიძე

მიზანი

– თანამედროვე მოთხოვნებისა და კომპეტენციების შესაბამისი  მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება,  რაც მათ საშუალებას მისცემს  იყვნენ კონკურენტუნარიანი როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დასაქმების ბაზარზე.

 

-ტრანსფერული მაღალი ხარისხის განათლების შეთავაზება

 

-სრულყოფილი და მდგრადი საგანმანათლებლო სისტემის შექმნა

 

სამომავლო პერსპექტივები და ხედვები

 

არსებული გამოცდილება და მიღწეული წარმატებები საშუალებას გვაძლევს  უნივერსიტეტის დონეზე განვსაზღვროთ შემდეგი მიზნები:  

 

 1.  ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნასა და განვითარებაზე ზრუნვა.   

ა) არსებული პროგრამების მონიტორინგის ხარისხის ამაღლება  და მათი შეფასების კიდევ უფრო გააქტიურება.

 ბ) ახალი უცხოენოვანი პროგრამების შემუშავება.  იმ კურსების ჩამონათვალის გაფართოება, რომელთა წაკითხვაც შეგვიძლია უცხო ენაზე.

 გ)ერთობლივი სამაგისტრო და სადოქტორო  პროგრამების ფორმირება   უცხოეთის უნივერსიტეტებთან ერთად  

 დ) ახალი ერთობლივი პროგრამების შემუშავება პარტნიორ საქართველოს უნივერსიტეტებთან ერთად.  

 

2. საერთაშორისო აკრედიტაციის მიღებისათვის მზადება.     

 

3.     საგანმანათლებლო პროგრამის მიხედვით, ინგლისურენოვანი ჯგუფების შექმნა, ძირითადი სასწავლო კურსების სწავლება უცხო ენაზე.

 

4.  საერთაშორისო ურთიერთობების განვითარება. 

პარტნიორ უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობის განმტკიცება ფაკულტეტებზე საერთაშორისო ურთიერთობის განვითარებისათვის კოორდინატორების ინსტიტუტის შემოღება.

(4 წლის განმავლობაში ტურიზმის ფაკულტეტის 100-ზე მეტმა სტუდენტმა გაიარა სწავლება და სტაჟირება გერმანიაში; ტურიზმის ფაკულტეტის 35 სტუდენტი სხვადასხვა გაცვლითი პროგრამით  სწავლობდა ნორვეგიის, გერმანიის, პოლონეთისა, ესპანეთის, იტალიის, უნგრეთისა  და თურქეთის უნივერსიტეტებში).

 

5. პროფესორ მასწავლებლების სტაჟირება და კვალიფიკაციის განუწყვეტელი ამაღლება ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრაციის მიზნით (ტურიზმის ფაკულტეტის თითქმის ყველა ლექტორმა სტაჟირება გაიარა და კვალიფიკაცია აიმაღლა უცხოეთის უნივერსიტეტებში).

 

6. უცხოელი ლექტორების მოწვევა მუდმივ რეჟიმში.

     ა) საერთაშორისო ექსპერტების, მათ შორის საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველი მეცნიერების, ინტეგრირება კვლევასა და სწავლებაში.

 ბ) საერთაშორისო პროექტებში ჩვენი მკვლევრებისა და პროფესორების კიდევ უფრო მეტად ჩართვის ხელშეწყობა;

 

7. სწავლების ხარისხის  ამაღლება. სწავლების თანამედროვე მეთოდებისა და ტექნოლოგიების დანერგვა.

 

8. უცხოური, პოპულარული სახელმძღვანელოების თარგმნა და გამოცემა.

 

9. ეფექტიანი მენეჯმენტის სისტემის შემუშავება,  მიზანშეწონილია მოკლე დროში უნივერსიტეტში მენეჯმენტის საინფორმაციო სისტემების  დანერგვა.

 

10. სამეცნიერო კვლევების და სწავლების ინტეგრაცია.

 

11.ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევების განხორციელება ქვეყნის მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებისა და ეკონომიკის განვითარების მიზნით.

 

12. სოფლად დასახლებული ადგილებისა და ქვეყნის მაღალმთიანეთის განვითარების პროექტებში უნივერსიტეტის მაქსიმალური ინტეგრაცია:

ა)  მეწარმეობის ხელშეწყობა, სწავლება.

ბ) სკოლებთან თანამშრომლობა.

 

13. უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურის სრულყოფა.

 

14. დამატებითი ფინანსური შემოსავლების მიღება.

ა. ბიზნესთან ინტეგრაცია, შეხვედრების მოწყობა

ბ. მოკლევადიანი პროგრამები, ტრენინგები, სკოლების საქმიანობა

 

15.  ფაკულტეტების ავტონომიურობის გაფართოება.

 

16.  რებრენდინგი, უნივერსიტეტის ცნობადობის ამაღლება.  ფოკუსირება სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოზე.  მრავალფეროვანი ღონისძიებების დაგეგმვა რომელიც გაზრდის უნივერსიტეტის იმიჯს, მათ შორის  ბსუ-ს 80 წლის იუბილეს  წარმატებულად აღნიშვნა.

(ტურიზმის ფაკულტეტი ერთიანი ეროვნული გამოცდების განაცხადში ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი გახდა  საქართველოში).  

 

17.  სტუდენტების ქართული სახელმწიფოებრივი სულისკვეთებით აღზრდა

 

18. უნარშეზღუდული პირებისათვის  შესაბამისი პირობების შექმნა.      საუნივერსიტეტო  გარემო    უნდა შეესაბამებოდეს  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების საჭიროებებს. 

 

19. სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულთა დასაქმებაში ხელშეწყობა,  ბიზნესთან პარტნიორობის მაღალი ხარისხი,  ფორუმების მოწყობა. დამსაქმებლებთან ურთიერთობის შემდგომი გაღრმავება.   

(დასაქმების მაჩვენებელი მაღალია ტურიზმის ფაკულტეტზე (60-70%),   ტურიზმის ფაკულტეტის  სტუდენტების უმრავლესობა წარმატებით საქმიანობს   ცნობილ  საერთაშორისო კომპანიებში). 

 

20. სტუდენტებისათვის  ტრანსფერული  ცოდნის მიღება, რაც მათ უცხოეთში დასაქმების საშუალებას მისცემს. 

 

21. სტუდენტური ცხოვრების გამრავალფეროვნება.

ა) კონფერენციების ორგანიზება.

ბ) ოლიმპიადების ჩატარება.

გ) შეხვედრების პროგრამა ახალგაზრდებთან, მოსწავლეებთან.

 

22. სწავლის საფასურის გადახდის ინდივიდუალური გრაფიკი ხელშეკრულების მიხედვით.

 

23.  სასწავლო კურსების  ხელმეორედ დარეგისტრირება გადასახადის გარეშე.

24.  ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა  და სპორტის განვითარების მაქსიმალური ხელშეწყობა.

25. სტუდენტებისათვის თვითგანვითარების, დამოუკიდებელი აზროვნების ჩამოყალიბების, მათი პრობლემების გადაჭრა და უფლებების დაცვა.

26.   სტუდენტებისათვის ყველა პირობის შექმნა ცვალებად გარემოში წარმატების მიღწევისათვის.

 

ცხადია, წარმოდგენილი საკითხები სრულად არ მოიცავს ყველა პრობლემებს რომელთა წინაშე დგას ჩვენი უნივერსიტეტი.  

 

საბოლოოდ, ყველა პრიორიტეტული მიმართულება თავს მოიყრის  უნივერსიტეტის განვითარების ახალ სტრატეგიულ  გეგმაში  რომლის სრულყოფაში ჩართული იქნება უნივერსიტეტის ყველა სტრუქტურული ერთეული.    

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
netgazeti.ge