ნეტგაზეთი • RU

სახსრების ენდოპროთეზირება – ვინ ისარგებლებს სამედიცინო ვაუჩერით

 

სახსრების ენდოპროთეზირების ჩატარებაზე (გადაგვარებული ან დაზიანებული სახსრის ჩანაცვლება ხელოვნური იმპლანტით) ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური კატეგორიისათვის სპეციალურ ქვეპროგრამას განახორციელებს. 

 

 

 

მომსახურება განხორციელდება სამედიცინო ვაუჩერის საშუალებით. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ ქვეპროგრამის მოსარგებლის მკურნალობის დაფინანსების ზღვრული თანხა შეადგენს 4000 ლარს.

 

მოსარგებლეთა შერჩევის წესი:

ქვეპროგრამის მოსარგებლედ განისაზღვრება საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2015 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ვაუჩერის გაცემის პერიოდისათვის უწყვეტად რეგისტრირებულნი არიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მკურნალობა დაფინანსდება ფაქტიური ხარჯის 90 %-ით:

100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პაციენტებისათვის;

 

მკურნალობა დაფინანსდება ფაქტიური ხარჯის 80%-ით შემდეგი ბენეფიციარებისთვის:

ვინც რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვს 100 000–დან 200 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა;

შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები;

ომის ვეტერანები;

ტერიტორიული მთლიანობისთვის ომში მონაწილეები, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები (დედა, მამა, მეუღლე, შვილები);

მრავალშვილიანი (18 წლამდე ასაკის 5 და მეტი შვილი) ოჯახის წევრები.

 

სხვა დანარჩენი მოქალაქეებისათვის 70%ით, მაგრამ არაუმეტეს 4000 ლარისა.

 

მკურნალობის ღირებულების დარჩენილი ნაწილი დაიფარება პაციენტის მიერ.

 

ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისებით ვერ ისარგებლებენ:

სახელწიფო ბიუჯეტის ფარგლებში დაფინანსებული სამედიცინო პროგრამის მოსარგებლეები, ასევე ინდივიდუალური და კორპორაციული დაზღვევით მოსარგებლეები, გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ ისინი არ ითვალისწინებს აღნიშნულ ქირურგიულ მკურნალობას.

 

ქვეპროგრამის მოცულობით არ დაფინანსდება უკვე ჩატარებული მკურნალობა (პაციენტის სტაციონარიდან გაწერის შემდეგ), საზღვარგარეთ მკურნალობა და ასევე არ დაფინანსდება სამედიცინო პროგრამებით გათვალისწინებული თანაგადახდა მოსარგებლის მხრიდან.

 

ვაუჩერის გაცემის საფუძველს წარმოადგენს:

განცხადება;

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიკაცია;

ქვეპროგრამის ბენეფიციარის დამადასტურებელი საბუთი;

ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებფორმა №IV-100/ (პაციენტის დიაგნოზი, ჩარევები და გამოკვლევები მითითებული უნდა იყოს ქვეყანაში დადგენილი კლასიფიკატორების შესაბამისად);

სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ანგარიშფაქტურა.

 

სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებისთვის აჭარის ბიუჯეტიდან წელს 200 000 ლარია გამოყოფილი, რომელიც 70 ბენეფიციარზეა გათვლილი.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
" ბათუმელები"
საქართველოში აპირებდნენ კანონის მიღებას „უცხოური გავლენის აგენტების“ შესახებ. მსგავსმა კანონმა პუტინის რუსეთში ფაქტობრივად გააქრო კრიტიკული მედია და სამოქალაქო სექტორი.

ამ კანონის მიზანი იყო საქართველოში მოქმედი იმ მედია ორგანიზაციების “გაშავება”, რომლებიც აკრიტიკებენ ხელისუფლებას.