სიახლეები

ცვლლებები აჭარის 2014 წლის ბიუჯეტში

14.10.2014 •
ცვლლებები აჭარის 2014 წლის ბიუჯეტში

 

აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს ქვეპროგრამის – „აჭარის სანაპირო ზოლის ადლიის ტერიტორიაზე ნაპირსამაგრი ნაგებობის მშენებლობა“ შტორმის შედეგად წარეცხილი უბნებისათვის დამატებითი სამშენებლო სამუშაოების საწარმოებლად ბიუჯეტი იზრდება 335,2 ათასი ლარით.

 

აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს რესპუბლიკური საავადმყოფოს მშენებლობის და ბათუმის სტადიონის მშენებლობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენის მიზნით დამატებით გამოეყო 750,0 ათასი ლარი;

 

აჭარის სარეზერვო ფონდის შევსების მიზნით დამატებით გამოიყო 600,0 ათასი ლარი, რომელიც მოხმარდება სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას;

 

აჭარის მყარი ნარჩენების მართვის მომსახურების გაუმჯობესებისა და გაფართოების პროგრამის ფარგლებში გასაწევი ხარჯების ანაზღაურების მიზნით (საწესდებო კაპიტალის შევსება) შპს „ჰიგიენა 2009“-ს დამატებით გამოიყო 600,0 ათასი ლარი;

 

 

ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ფინანსური დახმარების ზრდის მაჩვენებლი განისაზღვრა 3 548,2 ათასი ლარი, რაც ძირითადად მოხმარდება ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, მათ შორის:

• თვითმმართველი ქალაქი ბათუმის კომუნალური ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მიზნით დამატებით 1 725,0 ათასი ლარი დაიხარჯება.

• ქობულეთის მუნიციპალიტეტს სხვადასხვა ინფრასტრუქტურლი და მიმდინარე ხარჯებისათვის გამოეყო 1 823,2 ათასი ლარი;

• ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტს ერთი ერთეული მტვირთავ-ექსკავატორის, ერთი ცალი ვიბროჩაქუჩის შეძენისა და 2015 წლის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენის მიზნით დამატებით გამოეყო 343,8 ათასი ლარი.

 

„სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის საზღვაო აკადემიას“ ლაბორატორიისათვის ავეჯის, სასწავლო ინვენტარის და აღჭურვილობის შესაძენად ასევე ყოფილი კლუბის შენობის სახურავის და მისი საბჯენების შესაცვლელად დამატებით გამოეყო 500,0 ათასი ლარი.

გადაბეჭდვის წესი