უკონტაქტო პატრულირება ამოსაცნობი ნიშნის არმქონე ავტომობილებით

უკონტაქტო პატრულირების ტერიტორიები, როგორც „ბათუმელებს“ საპატრულო პოლიციაში უთხრეს, საქართველოში ამ დროისთვის განსაზღვრული არ არის. უკონტაქტო პატრულირება გულისხმობს პატრულირებას პოლიციის კუთვნილი ისეთი ავტომანქანებით, რომლებსაც შესაბამისი ამოსაცნობი ნიშნები არ გააჩნიათ, და რომელზეც სპეციალური აპარატურაა განთავსებული. უკონტაქტო პატრულირების შედეგად დაჯარიმებულ მძღოლს [ისევე როგორც ფოტოფირზე ან/და ვიდეოფირზე დაფიქსირებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისას] მართვის მოწმობაზე ქულები არ აკლდება.

„შესაბამისი ამოსაცნობი ნიშნების არმქონე ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე ავტომატური ფოტო- და ვიდეოტექნიკის, არასტაციონარული [მოძრავი] სიჩქარისმზომი ხელსაწყოს განთავსებისა და გამოყენების, აგრეთვე მონაცემთა დამუშავების პირობებსა და პროცედურების წესი“, შს მინისტრის შესაბამისი ბრძანებით დამტკიცდა და 2017 წლის 1-ელი ივლისიდან ამოქმედდა.

ამ წესის მიხედვითაა დაშვებული შეზღუდული რაოდენობის საგზაო მონაკვეთზე განხორციელდეს პატრულირება შესაბამისი ამოსაცნობი ნიშნების არმქონე ავტოსატრანსპორტო საშუალებით [უკონტაქტო პატრულირება]; უკონტაქტო პატრულირებას კი ახორციელებს შსს-ს ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის მოსამსახურე.

უკონტაქტო პატრულირების სამოქმედო ტერიტორია [სივრცე] განისაზღვრება სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მიერ დასაბუთებული ბრძანების საფუძველზე. უკონტაქტო პატრულირების შესახებ გამაფრთხილებელი ინფორმაცია კი [შესაბამისი ნიშნის განთავსებით] მითითებული უნდა იყოს საგზაო მონაკვეთის შესასვლელსა და გამოსასვლელში თვალსაჩინო ადგილას.

უკონტაქტო პატრულირების განხორციელების შესახებ გამაფრთხილებელი ნიშნების ნიმუშები:
ფოტოტექნიკის (რადარის) და ვიდეოტექნიკის შესაძლო გამოყენების შესახებ შესაბამისი საგზაო მონაკვეთის შესასვლელში (შესასვლელებში) განსათავსებელი გამაფრთხილებელი ნიშანი სიგანე – 29,7 სმ, სიმაღლე – 42 სმ

უკონტაქტო პატრულირების მონაკვეთის შესასვლელში განსათავსებელი გამაფრთხილებელი ნიშანი

ფოტოტექნიკის (რადარის) და ვიდეოტექნიკის შესაძლო გამოყენების შესახებ შესაბამისი საგზაო მონაკვეთის გამოსასვლელში (გამოსასვლელებში) განსათავსებელი გამაფრთხილებელი ნიშანი სიგანე – 29,7 სმ, სიმაღლე – 42 სმ

უკონტაქტო პატრულირების მონაკვეთის გამოსასვლელში განსათავსებელი გამაფრთხილებელი ნიშანი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

უკონტაქტო პატრულირებისას უფლებამოსილი პირი:

  • ახორციელებს ქალაქის გზებსა და ქუჩებში საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1181, 1182, 1183, 120-ე, 122-ე, 123-ე და 125-ე მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევების შესახებ ინფორმაციის ვიდეო- ან/და ფოტოფირზე, აგრეთვე არასტაციონარული [მოძრავი] სიჩქარის მზომი ხელსაწყოს საშუალებით დაფიქსირებას.
  • ავტომაგისტრალზე უკონტაქტო პატრულირების განხორციელებისას უფლებამოსილი პირი ახდენს მოძრაობის დადგენილი სიჩქარის გადაჭარბებისა და იმ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების დაფიქსირებას, რომელთაც მოჰყვა საავარიო ვითარების შექმნა.
  • არ ახდენს უშუალო რეაგირებას ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ან/და სავარაუდო დანაშაულის შემთხვევაზე, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ პირის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას ემუქრება იმწუთიერი და რეალური საფრთხე. უფლებამოსილი პირი ვალდებულია ინფორმაცია სავარაუდო დანაშაულის შესახებ დაუყოვნებლივ მიაწოდოს სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – „112“, ასევე ერთობლივი ოპერაციების ცენტრს.

უკონტაქტო პატრულირების განმახორციელებელ  უფლებამოსილ პირს ეკრძალება:

  • განსაზღვრული სამოქმედო ტერიტორიიდან და მარშრუტიდან თვითნებური გადახვევა;
  • სამართალდამრღვევთან კომუნიკაცია, გარდა ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა;
  • ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე დამონტაჟებული ავტომატური ფოტო- და ვიდეოტექნიკის ან არასტაციონარული (მოძრავი) სიჩქარის მზომი ხელსაწყოს მეშვეობით ინფორმაციის უწყვეტ რეჟიმში ჩაწერა.

უკონტაქტო პატრულირების განხორციელებისას უფლებამოსილ პირებს შორის კოორდინაცია ხორციელდება სპეციალური რადიოკავშირის საშუალებით.

უკონტაქტო პატრულირების შედეგად მოპოვებული მონაცემები/ინფორმაცია უნდა განადგურდეს მისი მოპოვებიდან არაუგვიანეს 24 საათისა, თუ იგი არ შეიცავს ინფორმაციას:

  • საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ;
  • საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით განსაზღვრული დანაშაულის შესახებ.

პირველ შემთხვევაში მონაცემები ინახება ადმინისტრაციული საქმისწარმოების ვადით, მაგრამ არაუმეტეს 6 თვისა. ვადის გასვლის შემდეგ ინფორმაცია სრულად ნადგურდება – ელექტრონული ფაილების შემთხვევაში – სისტემიდან მათი სრული წაშლით, ხოლო მატერიალური სახით არსებობის შემთხვევაში – მათი დაწვით, დაჭრით ან სხვა ისეთი გზით, რაც შეუძლებელს ხდის მომავალში მისი აღდგენის შესაძლებლობას;

მეორე შემთხვევაში კი, მონაცემების/ინფორმაციის ამოღება და დამუშავება ხორციელდება საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით.

ამასთან:

პირი, რომლის შესახებაც არსებობს მონაცემები, უფლებამოსილია მოითხოვოს უკონტაქტო პატრულირების შედეგად მოპოვებული, მის შესახებ არსებული მონაცემი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს ამ პირის უფლების შეზღუდვის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საფუძვლები;

თუ პირის მიერ მის შესახებ მოთხოვნილი ინფორმაცია შეიცავს მესამე პირთა პერსონალურ მონაცემებს, პირს მის შესახებ არსებული ინფორმაცია მიეწოდება მესამე პირების იდენტიფიცირების გამომრიცხავი ფორმით;

პირს უფლება აქვს მოითხოვოს მის შესახებ არსებულ მონაცემთა გასწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com