კვირის ამბები

საბაჟოზე განადგურებული და უკან გაბრუნებული საქონელი

22.03.2014 • 2420
საბაჟოზე განადგურებული და უკან გაბრუნებული საქონელი

 

საბაჟო დეპარტამენტის ინფორმაციით, ამ პერიოდებში შემდეგი სახის დარღვევებია გამოვლენილი (გთავაზობთ სტატისტიკას):

 

2012 წელი:

 

– თურქეთიდან იმპორტირებული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ნაწლავიდან აღებულ ნიმუშში ლაბორატორიულად დადასტურდა E.Coli (მიკრობები; იწ­ვევს ისეთ ნაწ­ლა­ვურ და­ა­ვა­დე­ბებს, რო­გო­რი­ცაა სალ­მო­ნე­ლო­ზი, ამე­ბი­ა­ზი და სხვ – ავტორი). შემდგომი რეაგირებისათვის ინფორმაცია გადაეგზავნა სურსათის ეროვნულ სააგენტოს;

 

– ირანიდან კარტოფილის ერთ სასაქონლო პარტიაში აღმოჩნდა საკარანტინო მავნებელი კარტოფილის ჩრჩილი. საქონელი გაბრუნდა უკან;

 

– ინდოეთიდან იმპორტირებულ ნიორს აღენიშნებოდა ვეგეტაციის პერიოდი და ლპობა. საქონელი გაბრუნდა უკან.

 

2013 წელი:

 

– თურქეთიდან იმპორტირებული კარტოფილის ერთ სასაქონლო პარტიაში, ფიტოსანიტარიული მონიტორინგის გეგმის თანახმად აღებულ ნიმუშში აღმოჩნდა კარტოფილის საკარანტინო დაავადება – კარტოფილის კიბო და კარტოფილის მურა სიდამპლე. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია შემდგომი რეაგირებისათვის მიეწოდა სურსათის ეროვნულ სააგენტოს. საქონელი განადგურდა;

 

– ნიდერლანდებიდან იმპორტირებული ხახვის ერთ სასაქონლო პარტიაში აღმოჩნდა ღეროს ნემატოდას მკვდარი ფორმები. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია შემდგომი რეაგირებისათვის მიეწოდა სურსათის ეროვნულ სააგენტოს.

 

– თურქეთიდან იმპორტირებული კარტოფილის 11 სასაქონლო პარტიაში ეჭვის საფუძველზე აღებულ ნიმუშში აღმოჩნდა კარტოფილის საკარანტინო დაავადება – კარტოფილის კიბო და კარტოფილის მურა სიდამპლე. აღნიშნული სასაქონლო პარტიები დაექვემდებარა უკან დაბრუნებას;

– ირანიდან იმპორტირებული კარტოფილის 3 სასაქონლო პარტიაში აღმოჩნდა კარტოფილის საკარანტინო მავნებელი – კარტოფილის ჩრჩილი. აღნიშნული სასაქონლო პარტიები დაექვემდებარა უკან დაბრუნებას;

 

– სომხეთიდან იმპორტირებული სასურსათო კარტოფილის 70 და სათესლე კარტოფილის 4 სასაქონლო პარტიაში აღმოჩნდა კარტოფილის საკარანტინო დაავადება – კარტოფილის მურა სიდამპლე. აღნიშნული სასაქონლო პარტიები დაექვემდებარა უკან დაბრუნებას;

 

– აზერბაიჯანის რესპუბლიკიდან იმპორტირებულ ბამბის ბოჭკოს 3 სასაქონლო პარტიაში აღმოჩნდა ცოცხალი მწერები. აღნიშნული სასაქონლო პარტიები დაექვემდებარა უკან დაბრუნებას;

 

– არგენტინიდან იმპორტირებული სოიოს შროტის ერთ სასაქონლო პარტიაში აღმოჩნდა ცოცხალი მწერები. აღნიშნული სასაქონლო პარტია დაექვემდებარა ფუმიგაციას (მავნებლებთან ბრძოლა შხამიანი ორთქლისა და გაზების შეხრჩოლებით – ავტორი);

 

– რუსეთის ფედერაციიდან იმპორტირებული ქერის ერთ სასაქონლო პარტიაში აღმოჩნდა ცოცხალი მწერები. აღნიშნული სასაქონლო პარტია დაექვემდებარა ფუმიგაციას;

 

– უკრაინიდან იმპორტირებული წიწვოვანი ხის მორების 6 სასაქონლო პარტიაში აღმოჩნდა მავნებელი ips.sp (ქერქიჭამია – ავტორი). აღნიშნული სასაქონლო პარტიები დაექვემდებარა ფუმიგაციას;

 

– ინდოეთიდან იმპორტირებული ბრინჯის 2 სასაქონლო პარტიაში აღმოჩნდა ცოცხალი მწერები. ლაბორატორიული კვლევის შედეგად დადასტურდა არასაკარანტინო მავნებლები. აღნიშნული სასაქონლო პარტია ფუმიგაციის შემდგომ მოექცა იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში;

 

– ჩინეთის რესპუბლიკიდან იმპორტირებული წიწიბურას 2 სასაქონლო პარტიაში აღმოჩნდა ცოცხალი მწერები. ლაბორატორიული კვლევის შედეგად დადასტურდა არასაკარანტინო მავნებლები. აღნიშნული სასაქონლო პარტიები ფუმიგაციის შემდგომ მოექცა იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში;

 

– ირანიდან იმპორტირებულ ახალი ხილის 6 სასაქონლო პარტიაში შესაფუთი მასალა (თივა, ხის მასალა) არ აკმაყოფილებდა ფიტოსანიტარიულ მოთხოვნებს და განხორციელდა საქონლის გადატვირთვა სხვა სატრანსპორტო საშუალებებში;

 

– კენიიდან იმპორტისთვის განკუთვნილ ლობიოს 1 სასაქონლო პარტიაში აღმოჩნდა ცოცხალი მწერები. ფუმიგაციის შემდგომ მოექცა იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში;

 

– ეკვადორიდან იმპორტისთვის განკუთვნილი ბანანი აღმოჩნდა საკვებად უვარგისი და დაექვემდებარა განადგურებას;

 

– სხვადასხვა ქვეყნიდან იმპორტისთვის განკუთვნილი 16 სასაქონლო პარტიაზე ვერ იქნა წარმოდგენილი ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი და აღნიშნული სასაქონლო პარტიები იმპორტიორის განცხადების საფუძველზე დაექვემდებარა უკან გაბრუნებას ან განადგურებას;

 

– ინდოეთიდან შემოტანილი გაყინული კამეჩის ხორცის 3 პარტიაში აღმოჩნდა შეუსაბამობები, კერძოდ, სატრანსპორტო საშუალების გახსნის შემდგომ და იდენტურობის კონტროლის პროცედურების განხორციელებისას დადგინდა, რომ საქონლის გარკვეულ ნაწილს არ გააჩნდა სათანადო ეტიკეტი, ასევე არ იყო დატანილი ვარგისიანობის თარიღები და ექსპორტირებული იყო იმ საწარმოდან, რომელიც არ არის შეტანილი საქართველოში ექსპორტზე უფლებამოსილ საწარმოთა ნუსხაში. სასაქონლო პარტიები დაექვემდებარა უკან გაბრუნებას;

 

– ინდოეთიდან შემოტანილი გაყინული კამეჩის ხორცის 8 პარტიაში ეჭვის საფუძველზე აღებულ ნიმუშში აღმოჩნდა კოლიფორმები (ნაწლავის ჩხირის ჯგუფის ბაქტერიები – ავტორი), მეზოფილურ-აერობული და ფაკულტატურ-ანაერობული მიკროორგანიზმები ნორმაზე მეტი. აღნიშნული სასაქონლო პარტიები დაექვემდებარა გადამუშავებას;

 

– აზერბაიჯანიდან შემოტანილ ცხვრის ნაწლავის 1 სასაქონლო პარტიაში ეჭვის საფუძველზე აღებულ ნიმუშში დიდი რაოდენობით აღმოჩნდა მეზოფილურ აერობული და ფაკულტატურ ანაერობული მიკროორგანიზმები. აღნიშნული სასაქონლო პარტია დაექვემდებარა უკან დაბრუნებას;

 

– ირანიდან შემოტანილი სასურსათო კვერცხის 2 სასაქონლო პარტია, შესაბამისი დოკუმენტების არქონის გამო დაექვემდებარა უკან დაბრუნებას.

 

– თურქეთიდან იმპორტირებულ გაცივებული ქათმის 1 სასასქონლო პარტია ტრანსპორტირების პირობების დარღვევის გამო დაექვემდებარა განადგურებას.

 

– თურქეთიდან იმპორტირებულ გაცივებული შინაური ფრინველის ხორცი და საკვები სუბპროდუქტები აღმოჩნდა ვადაგასული და გაბრუნდა უკან.

 

– ბრაზილიიდან იმპორტისთვის განკუთვნილ საქონლის ხორცში აღმოჩნდა მიკრობიოლოგიური დაბინძურება და საქონელი დაექვემდებარა უკან გაბრუნებას.

 

– ბრაზილიიდან იმპორტისთვის განკუთვნილი გაყინული ქათამი აღმოჩნდა ვადაგასული და დაექვემდებარა განადგურებას.

 

– ესპანეთიდან შემოტანილ გაყინული თევზის 2 სასაქონლო პარტიაში აღმოჩნდა ეგზოპარაზიტები და საქონელი დაექვემდებარა გადამუშავებას.

 

– რუსეთის ფედერაციიდან იმპორტირებულ დამარილებული თევზის 2 სასაქონლო პარტიას არ აღმოაჩნდა ეტიკეტი, ვარგისიანობის ვადები და საქონელი გაბრუნდა უკან.

 

– ყაზახეთიდან იმპორტირებულ დამარილებლი თევზის ერთ სასაქონლო პარტიას არ აღმოაჩნდა ეტიკეტი, ვარგისიანობის ვადები და საქონელი გაბრუნდა უკან.

 

– ნიდერლანდებიდან იმპორტისთვის განკუთვნილი ზღვის პროდუქტები აღმოჩნდა საკვებად უვარგისი და გაბრუნდა უკან;

 

– სომხეთიდან იმპორტისთვის განკუთვნილი ძეხვეული და სოსისი აღმოჩნდა ვადაგასული და გაბრუნდა უკან;

– ირანიდან იმპორტირებული თევზის კონსერვი დოკუმენტების არქონის გამო გაბრუნდა უკან;

 

– თურქეთიდან იმპორტისთვის განკუთვნილ სასურსათო კვერცხის ერთ სასაქონლო პარტიას არ გააჩნდა მარკირება და გაბრუნდა უკან;

 

– რუსეთის ფედერაციიდან იმპორტისთვის განკუთვნილ თაფლზე, ძეხვზე და არაჟანზე არ იქნა წარმოდგენილი ვეტერინარული სერტიფიკატები და საქონელი გაბრუნდა უკან;

– იტალიიდან იმპორტისთვის განკუთვნილი ყველი, ღორის ხორცი და ქონი აღმოჩნდა ვადაგასული და გაბრუნდა უკან;

 

– იტალიიდან იმპორტისთვის განკუთვნილ კოპტონს არ გააჩნდა ვეტერინარული სერტიფიკატი და დაექვემდებარა განადგურებას;

 

– რუსეთის ფედერაციიდან იმპორტისთვის განკუთვნილი რძის პროდუქცია ასორტიმენტში აღმოჩნდა გაფუჭებული, იოგურტი იყო დაობებული და დაბინძურებული მატლებით. საქონელი გაბრუნდა უკან.

 

– ბელორუსიიდან იმპორტისთვის განკუთვნილი ქაშაყის ფილე და ზღვის პროდუქტები არადამაკმაყოფილებელი ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლების (უშუალოდ გემოთი, ყნოსვით (და არა ქიმიური ანალიზით ან ფიზიკური ხელსაწყოებით) გარკვეული, შემოწმებული – თ.ჯ.) გამო გაბრუნდა უკან.

 

– ბრაზილიიდან იმპორტისთვის განკუთვნილი გაყინული ღორის ხორცი აღმოჩნდა ვადაგასული და დაექვემდებარა განადგურებას;

 

– თურქეთიდან იმპორტისთვის განკუთვნილი ერთ სასაქონლო პარტიაზე – მზა ხორცპროდუქტები, ბულიონი, ნაწარმი რძისგან – არ იქნა წარმოდგენილი ვეტერინარული სერტიფიკატი და საქონელი დაექვემდებარა განადგურებას;

 

– გერმანიიდან იმპორტისთვის განკუთვნილი ყავის დანამატები რძის შემცველობით სერტიფიკატის უქონლობის გამო დაექვემდებარა განადგურებას;

 

– ყაზახეთიდან იმპორტისთვის განკუთვნილი თევზი ვეტერინარული სერტიფიკატის უქონლობის გამო გაბრუნდა უკან;

 

– ირანიდან იმპორტირებული იოგურტი დოკუმენტების არქონის გამო გაბრუნდა უკან;

– სომხეთიდან იმპორტისათვის განკუთვნილი თუთიყუშები დოკუმენტების არქონის გამო გაბრუნდა უკან;

 

– ჩინეთიდან იმპორტირებული გაყინული თევზის ერთი სასაქონლო პარტია მარკირების (გამოშვებისა და ვარგისიანობის ვადები) არქონის გამო გაბრუნებულია უკან;

 

– ესპანეთიდან იმპორტირებული თევზის ფარში ვეტერინარული სერტიფიკატის და მარკირების არქონის გამო განადგურდა;

 

– სომხეთიდან იმპორტირებული კიბორჩხალას გაყინული ხორცი მარკირების არქონის გამო გაბრუნებულია უკან;

 

– თურქეთიდან იმპორტირებული ყველი იდენტურობის შემოწმების ვერ გავლის გამო გაბრუნებულია უკან;

 

– თურქეთიდან იმპორტირებული გაციებული თევზი მარკირების არქონის გამო გაბრუნებულია უკან;

 

– უნგრეთიდან იმპორტირებულ ერთდღიან წიწილებზე არ იქნა წარდგენილი შესაბამისი დოკუმენტები და განადგურდა;

 

– ნიდერლანდებიდან იმპორტირებული ცხოველთა საკვები და რძის ფხვნილი დაბრუნებულია უკან დოკუმენტების არქონის გამო.

 

2014 წელი:

 

– სომხეთიდან იმპორტირებული სასურსათო კარტოფილის 4 სასაქონლო პარტიაში აღმოჩნდა კარტოფილის საკარანტინო დაავადება – კარტოფილის მურა სიდამპლე. აღნიშნული სასაქონლო პარტიები დაექვემდებარა უკან დაბრუნებას;

 

– გერმანიიდან იმპორტირებული ქატო და სიმინდის მარცვალი დოკუმენტების წარუდგენლობის გამო დაექვემდებარა განადგურებას;

 

– ირანიდან იმპორტისათვის გამიზნული ქიშმიში, კოწახური, მუხუდო, სოიოს პროტეინი, გარგარის ჩირი, ციტრუსის ჩირი და ქლიავის ჩირი შესაბამისი დოკუმენტების არქონის გამო

გაბრუნდა უკან;

 

– იტალიიდან იმპორტირებული ვადაგასული ყველი დაექვემდებარა განადგურებას;

 

– ირანიდან იმპორტირებული ყველი ვეტერინარული სერტიფიკატის არქონის გამო დაექვემდებარა განადგურებას;

 

– თურქეთიდან იმპორტირებული ბულიონი დოკუმენტების არქონის გამო განადგურდა;

– ჩეხეთიდან იმპორტირებული ღორის კანჭის ზედმეტი არამარკირებული ერთი ყუთი დაექვემდებარა განადგურებას;

 

– ირანიდან იმპორტირებული თინუსის ერთი სასაქონლო პარტია დოკუმენტების არქონის განო დაბრუნებულია უკან;

 

– დოკუმენტების არქონის გამო რუსეთიდან იმპორტისათვის განკუთვნილ შინაური ცხოველი (ძაღლი) გაბრუნებულია უკან;

 

– ინდოეთიდან იმპორტირებული კამეჩის გაყინული ხორცის ერთი სასაქონლო პარტია გაბრუნებულია უკან, სხვადასხვა იყო ყუთებზე მითითებული საწარმოს დასახელება და საქონლის შეფუთვაზე მითითებული დასახელება.

 

აღსანიშნავია, რომ შემოსავლების სამსახურის მიერ ლაბორატორიულ კვლევას დაექვემდებარა:

 

2012 წელს:

1) ვეტერინარული კონტროლის განხორციელებისას – 173 ნიმუში;

2) ფიტოსანიტარიული კონტროლის განხორციელებისას – 147 ნიმუში.

 

2013 წელს:

1) ვეტერინარული კონტროლის განხორციელებისას – 597 ნიმუში;

2) ფიტოსანიტარიული კონტროლის განხორციელებისას – 662 ნიმუში.

 

2014 წელის 1 იანვრიდან დღემდე:

1) ვეტერინარული კონტროლის განხორციელებისას – 152 ნიმუში;

2) ფიტოსანიტარიული კონტროლის განხორციელებისას – 160 ნიმუში.

 

რაც შეეხება ზემოაღნიშნული საქონლის იმპორტიორების ვინაობას, „აღნიშნული ინფორმაცია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 39-ე მუხლის შესაბამისად მიკუთვნება საგადასახადო საიდუმლოებას“, – აღნიშნულია საბაჟო დეპარტამენტისგან მიღებულ პასუხში.

გადაბეჭდვის წესი