მასწავლებლის დასაქმების ახალი წესი – კომისიის 5 წევრიდან 4 სამინისტროს წარმომადგენელი იქნება

„მასწავლებლის საქმიანობის დაწყებისა და შეწყვეტის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბრძანებაში ცვლილება შევიდა. ცვლილების მიხედვით, პირმა მასწავლებლად დანიშვნამდე 5-წევრიან კომისიასთან უნდა გაიაროს გასაუბრება. „კომისიის წევრთა რაოდენობასა და შემადგენლობას, მათ შორის კომისიის თავმჯდომარეს, განსაზღვრავს სკოლის დირექტორი აუცილებელი საჭიროების გათვალისწინებით, მასწავლებლის ვაკანტური პოზიციის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მაგრამ არანაკლებ სამი წევრისა, საჯარო სკოლის შემთხვევაში კი არანაკლებ 5 წევრისა“, – წერია ბრძანებაში. … ვრცლად მასწავლებლის დასაქმების ახალი წესი – კომისიის 5 წევრიდან 4 სამინისტროს წარმომადგენელი იქნება