ნეტგაზეთი • RU

ბათუმის საქალაქო სასამართლო სტაჟიორთა მიღებაზე კონკურსს აცხადებს

 ბათუმის საქალაქო სასამართლო სტაჟიორთა მისაღებად კონკურსს აცხადებს. სტაჟირების მსურველი უნდა იყოს უმაღლესი იურიდიული განათლების მქონე პირი, ან იურიდიული ფაკულტეტის დამამთავრებელი ან დამამთავრებელის წინა კურსის სტუდენტი.

სასამართლოში უფასო სტაჟირების ვადა 6 (ექვსი) თვე იქნება.

სტაჟიორი, სასამართლოს შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელის მითითებით და პასუხისმგებელი მოხელის მეთვალყურეობით, ასრულებს კონკრეტულ, ცალკეულ დავალებებს, რომელიც შეიძლება ეხებოდეს სასამართლოს სტრუქტურული ქვედანაყოფის ან ზოგადად სასამართლოს საქმიანობის საკითხებს.

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს ცნობით, სტაჟირების წარმატებით გავლის შემთხვევაში სტაჟიორს სტაჟირების სერტიფიკატი გადაეცემა.

სტაჟიორობის კანდიდატს მოეთხოვება კომპიუტერთან მუშაობის და შემდეგი ნორმატიული აქტების ცოდნა:

ა) საქართველოს კონსტიტუცია;

ბ) “საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონი;

გ) საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;

დ) საერთო სასამართლოების შესახებ ნორმატიული აქტები;

ე) საქართველოს სისხლის სამართლისა და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსები;

ვ) საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა და ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსები;

ზ) საქართველოს სამოქალაქო და სამოქალაქო საპროცესო კოდექსები.

თ) საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 9 ოქტომბრის №1/310 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსა და საქართველოს საერთო სასამართლოებში მოქალაქესთან კომუნიკაციის სტანდარტები.

“ე”, “ვ” და “ზ” ქვეპუნქტებში მითითებული კანონმდებლობის ცოდნა სტაჟიორობის კანდიდატს მოეთხოვება სტაჟირების განაცხადში მითითებული სპეციალიზაციის გათვალისწინებით.

  

დაინტერესებულმა პირებმა, ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სტაჟირების კომისიის სამდივნოშო (მისამართი: ქ. ბათუმი, ს. ზუბალაშვილის ქ. №30) უნდა წარადგინონ:

ა) განაცხადი სტაჟირებაზე (გაიცემა ადგილზე);

ბ) CV;

გ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

დ) დიპლომის ასლი ან ცნობა უმაღლესი სასწავლებლიდან;

ე) ორი რეკომენდაცია, გაცემული კომპეტენტური პირების მიერ;

ვ) ორი ფერადი ფოტოსურათი (ზომით 3/4);

კონკურსი ჩატარდება გასაუბრების ფორმით, განცხადების გამოქვეყნებიდან არაუადრეს  სამი  კვირისა.

საბუთების წარდგენის ვადაა 2015 წლის 05 ივნისიდან 19 ივნისის ჩათვლით, 10:00 საათიდან – 18:00 საათამდე, შაბათ-კვირის გარდა.


მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ბათუმელები
საქართველოში აპირებდნენ კანონის მიღებას „აგენტების“ შესახებ.
მსგავსმა კანონმა პუტინის რუსეთში გააქრო კრიტიკული მედია.
ამ კანონის მიზანი იყო საქართველოში მოქმედი იმ მედია ორგანიზაციების “გაშავება”, რომლებიც აკრიტიკებენ ხელისუფლებას.