ბათუმი,მთავარი,სიახლეები

აჭარაში ინვესტორებს პანდემიის გამო დაწესებული საშეღავათო პერიოდი გაუორმაგეს

04.09.2020 •
აჭარაში ინვესტორებს პანდემიის გამო დაწესებული საშეღავათო პერიოდი გაუორმაგეს

აჭარაში ინვესტორებს, რომლებმაც გარკვეული ვალდებულებები პანდემიის გამო ვერ შეასრულეს ან ვერ ასრულებენ, საშეღავათო პერიოდი გაუორმაგეს.

რეგიონის მთავრობის თავდაპირველი გადაწყვეტილებით, ინვესტორებს მიეცემოდათ დამატებითი 6 თვე ვალდებულების შესასრულებლად და ამ პერიოდში სრულად გათავისუფლდებოდნენ დარიცხული თუ დასარიცხი პირგასამტეხლოს გადახდისგან.

აჭარის მთავრობამ 2020 წლის 31 ივლისის დადგენილებაში ცვლილება შეიტანა და აღნიშნული ვადა 6 თვის ნაცვლად, 12 თვემდე გაზარდა. ცვლილება, რომელიც 2020 წლის 3 სექტემბერს შევიდა ძალაში, აჭარის მთავრობამ 26 აგვისტოს მიიღო.

შესაბამისად, ინვესტორებს, რომლებსაც აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსთან გაფორმებული ოქმით ან/და ხელშეკრულებით ნაკისრი ნებისმიერი ვალდებულების შესრულების ვადა [გარდა საპრივატიზებო და სარგებლობის [იჯარის] საფასურის გადახდის ვალდებულებისა] წარმოეშვათ ან წარმოეშობათ 2020 წლის 1-ლი მარტიდან, მიეცემათ დამატებითი 12 თვე და სრულად გათავისუფლდებიან აღნიშნულ პერიოდში დარიცხული თუ დასარიცხი პირგასამტეხლოსაგან.

თუმცა, ინვესტორები ამ შეღავათით იმ შემთხვევაში ისარგებლებენ, თუ ისინი 2020 წლის 31 დეკემბრამდე მიმართავენ სამინისტროს ხელშეკრულების პირობების შეცვლის/დამატებითი ვადის მიცემის ან/და ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო პირგასამტეხლოსაგან გათავისუფლების მოთხოვნით.

აჭარის მთავრობამ ახალი ცვლილებით ასევე დააკონკრეტა, რომ აღნიშნული „შეღავათი არ ვრცელდება იმ ინვესტორებზე, რომლებსაც 2020 წლის 1-ელ მარტამდე ჰქონდათ შეუსრულებელი ვალ­დებულება სამინისტროს წინაშე ან/და ეკონომიკური განვითარების საბჭოს რეკო­მენ­დაციის შესაბამისად 2020 წლის 1-ლი მარტიდან მიეცათ დამატებითი ვადა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად.“

ამ თემაზე ნახეთ დეტალურად:

რა შემთხვევაში აპატიებენ ინვესტორს პირგასამტეხლოს აჭარაში – ახალი წესი

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: