IMG_20170629_142956

ჯანი ბუკიკიო ჯეჯელავას განცხადებაზე: ძალიან, ძალიან იმედგაცრუებული ვარ

„ძალიან, ძალიან იმედგაცრუებული ვარ. მე ვიგულისხმე ის, რომ ქართული პოლიტიკური კულტურის განვითარების მიმართ არსებობდა სხვა მოლოდინი.... იხილე მეტი

IMG_20170629_110132

რა თქვა პრემიერმა ბუკიკიოსთან შეხვედრის შემდეგ

ბათუმში ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების მე-17 კონგრესი გაიხსნა. კონგრესის გახსნამდე, ვენეციის კომისიის თავმჯდომარეს, ჯანი ბუკიკიოს პრემიერი გიორგი... იხილე მეტი

დავით გაბაიძე

რა იცვლება აჭარის კონსტიტუციაში

საკონსტიტუციო ცვლილებების ფარგლებში იცვლება კონსტიტუციური კანონიც „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ“. პროექტის მიხედვით, ამ კანონის ცვლილებიდან... იხილე მეტი

ipotekarebi

პრეზიდენტს იპოთეკარებმა ბათუმში დახმარება სთხოვეს

იპოთეკარები, რომლებიც თავს დაზარალებულად მიიჩნევენ, პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრთან დახვდნენ. პრეზიდენტი აქ პოლიტიკური... იხილე მეტი

prez 1

პრეზიდენტთან შეხვედრას ბათუმში “ქართული ოცნება“ არ დასწრებია

პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საკონსტიტუციო ცვლილებებზე პოლიტიკური პარტიებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს ესაუბრა. შეხვედრას, რომელიც ბათუმის დემოკრატიული... იხილე მეტი

IMG_20170420_120228

სტუდენტი: რას შეცვლის ეს შეხვედრები, ბატონო პრეზიდენტო?

ვიდრე სტუდენტები შეკითხვებს დასვამდნენ, პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა დაახლოებით ნახევარი საათი ისაუბრა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე. კრიტიკულ შეფასებებში პრეზიდენტმა მხოლოდ... იხილე მეტი

ზურაბ პატარაძე და დავით გაბაიძე

ზურაბ პატარაძე და დავით გაბაიძე საკონსტიტუციო კომისიის წევრები არიან

დღეს, 24 დეკემბერს, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ, რომელიც კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტის მომზადების მიზნით შეიქმნა,  მუშაობა დაიწყო.  პირველი... იხილე მეტი

Òáèëèñè.
 ðàéîíå ñòàðîãî Òáèëèñè, íà óëèöå Øàðäåíà, îòêðûëàñü ìåæäóíàðîäíàÿ âûñòàâêà ðàáîò ñîâðåìåííûõ àâòîðîâ ó÷àâñòâîâàâøèõ â ìåæäóíàðîäíîì êîíêóðñå ïåðåãîðîäî÷íîé ýìàëè. Êîíêóðñ ïðîõîäèë â ÿâàðå-ôåâðàëå â Òáèëèñè.
Íà ôîòî: Ïðåäñåäàòåëü ïàðëàìåíòà Ãðóçèè Íèíî Áóðäæàíàäçå, îñìàòðèâàåò ýêñïîçèöèþ.

საკონსტიტუციო ცვლილებები მიღებულია

რამდენად ღრმაა „ნაციონალურ-დემოკრატიულ“ ერთობაში გაჩენილი ბზარი? ეს კითხვა წინა კვირას განვითარებული პოლიტიკური მოვლენების ფონზე თავისთავად გაჩნდა.... იხილე მეტი