ვინ მიიღებს თვეში 200-ლარიან სტიპენდიას ბათუმის მერიისგან

29 ოქტომბრამდე გრძელდება ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდიაზე განაცხადების მიღება. სტიპენდიას თვეში 200 ლარის ოდენობით 50 სტუდენტი მიიღებს, რომლებიც ავტორიზებულ უმაღლეს სასწავლებლებში პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლეს საგანამანათლებლო პროგრამებზე სწავლობენ, უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვის მომენტისთვის რეგისტრირებულნი არიან ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მიღებული აქვთ დადებითი შეფასება (A)-ფრიადი (91 ქულა და მეტი) წინა სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტის თანახმად.

სტიპენდიის გაცემის დროს პირველ ეტაპზე განიხილება იმ სტუდენტთა დაფინანსების საკითხი, რომლებიც სწავლობენ შემდეგ საგანმანათლებლო მიმართულებებზე:

  • ინჟინერია (მშენებლობა)
  • არქიტექტურა
  • ეკოლოგია/გარემოსმცოდნეობა
  • კულტურული მემკვიდრეობა
  • რესტავრაცია/კონსერვაცია
  • არქეოლოგი
  • განათლების მეცნიერებები და მასწავლებლის განათლება.

სტიპენდია გაიცემა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების ჩათვლით.  სტიპენდია გაიცემა არაუგვიანეს 2017 წლის ნოემბრისა და ერთობლივად მოიცავს  6 სასწავლო თვეს.

თუ პირველი ეტაპზე ვერ შეირჩა 50 საუკეთესო შედეგების მქონე სტუდენტი, დარჩენილ ვაკანტურ ადგილებზე, ქვეპროგრამით დადგენილი კრიტერიუმების დაცვით, მოხდება სხვა დანარჩენ საგანმანათლებლო მიმართულებებზე/დარგებზე/სპეციალობებზე ჩარიცხულ  საუკეთესო შედეგების მქონე სტუდენტთა შერჩევა.

სტიპენდია არ გაიცემა აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის მერვე სემესტრისა და მეორე საფეხურის მეოთხე სემესტრის საშუალო აკადემიური მოსწრების დოკუმენტების საფუძველზე.

სტიპენდიის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციაა: განცხადება; საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ასლი; 2 ფერადი ფოტოსურათი (3X4); მოქალაქის საცხოვრებელი ადგილის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმეტი; ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლის მიერ გაცემული ცნობა სტუდენტის ჩარიცხვის თარიღის, ფაკულტეტის, სპეციალობისა და კურსის მითითებით; ცნობა შესაბამისი უმაღლესი სასწავლებლიდან სტუდენტის წინა სემესტრის შედეგების შესახებ; ინფორმაცია სტუდენტის მიერ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შეფასების შესახებ – თუ განმცხადებელი ბაკალავრია; ინფორმაცია საერთო სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღებ გამოცდაზე სპეციალობაში მიღებული შეფასების შესახებ – თუ განმცხადებელი მაგისტრანტია.

ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის ბათუმის მერიის ქვეპროგრამაა და მისი მიზანი ბათუმელ სტუდენტთა  სწავლის სტიმულირებაა.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი


ავტორი
ნანა კვაჭაძე, ჟურნალისტი ტელ: [0422] 27 45 12 ელფოსტა: kvachadze.n@gmail.com