შესამცირებელ ქულათა რაოდენობა კონკრეტული დარღვევების მიხედვით

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა მართვის მოწმობისთვის მინიჭებულ ქულათა სისტემის ადმინისტრირების წესი დაამტკიცა, რომელიც 1-ელი ივლისიდან ამოქმედდება.

ეს წესი გავრცელდება იმ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე, რომელთა ჩადენაც 2017 წლის 1-ელი ივლისიდან იწვევს მართვის მოწმობისთვის მინიჭებული ქულების რაოდენობის შემცირებას „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის №5 დანართის შესაბამისად.

ეს წესი არ გავრცელდება ფოტოფირზე ან/და ვიდეოფირზე დაფიქსირებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე, ასევე, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის დაკისრებული ჯარიმის გადაუხდელობის გამო დაკისრებულ საურავზე.

აღნიშნული წესის მიხედვით:

 • საქართველოში გაცემულ მართვის მოწმობას ენიჭება 100 ქულა ერთ-ერთი შემდეგი პირობის არსებობისას:
  ა) ყოველი კალენდარული წლის პირველ იანვარს;
  ბ) მართვის მოწმობის გაცემის დღეს;
  გ) მართვის უფლების აღდგენისას, თუ პირს მართვის მოწმობისთვის მინიჭებული ქულების რაოდენობის კალენდარული წლის განმავლობაში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ამოწურვისა და მართვის უფლების შეჩერების გამო.
 • საგზაო მოძრაობის რეგულირებასა და საგზაო მოძრაობის სფეროში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევაზე (შემდგომში – ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა) რეაგირებას ახორციელებს სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურე, ხოლო იმ ტერიტორიაზე, რომელიც არ შედის სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სამოქმედო ტერიტორიაში – სამინისტროს შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს მოსამსახურე [უფლებამოსილი პირი].
 • უფლებამოსილი პირი, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევაზე რეაგირებისას არ ფლობს ინფორმაციას ადმინისტრაციული სამართალდამრღვევის მართვის მოწმობაზე არსებული/დარჩენილი ქულების რაოდენობის შესახებ. აღნიშნული ინფორმაცია მისთვის ცნობილი ხდება მხოლოდ ადმინისტრაციული სახდელის დადების შემდეგ.
 • უფლებამოსილი პირის მიერ მართვის ავტომატიზებული სისტემის გამოყენებით სახდელის დადების შემთხვევაში ინფორმაცია შესამცირებელი ქულის ოდენობისა და  ადმინისტრაციული სამართალდამრღვევის მართვის მოწმობაზე დარჩენილი ქულების ოდენობის შესახებ აისახება ელექტრონული საჯარიმო ქვითრის ამობეჭდილ ვერსიაზე.
 • თუ მართვის ავტომატიზებული სისტემის გამოყენებით სახდელის დადების შემთხვევაში ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევს მართვის მოწმობისათვის მინიჭებული ქულათა რაოდენობა გაუტოლდება ნულს ან ნულზე ნაკლებ რიცხვს, ინფორმაცია მართვის უფლების 1 წლის ვადით შეჩერების შესახებ ავტომატურად აისახება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის მონაცემთა ბაზაში.
 • თუ უფლებამოსილი პირი  საჯარიმო ქვითარს ავსებს მართვის ავტომატიზებული სისტემის გამოყენების გარეშე, ქვითრის შევსების შემდეგ შესაბამისი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის შესამცირებელი ქულის ოდენობისა და  მართვის მოწმობაზე დარჩენილი ქულის ოდენობის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად  სამუშაო საათებში ტელეფონით უკავშირდება საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა აღრიცხვისა და ანალიზის განყოფილებას თავისი სამოქმედო ტერიტორიის მიხედვით, ხოლო არასამუშაო საათებში საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სამორიგეო-საინფორმაციო სამმართველოს თავისი სამოქმედო ტერიტორიის მიხედვით.
 • მართვის ავტომატიზებული სისტემის გამოყენების გარეშე საჯარიმო ქვითრის შევსების შემთხვევაში, თუ ადმინისტრაციული სამართალდამრღვევის მართვის მოწმობისათვის მინიჭებული ქულათა რაოდენობა გაუტოლდება ნულს ან ნულზე ნაკლებ რიცხვს, ინფორმაცია მართვის უფლების 1 წლის ვადით შეჩერების შესახებ აისახება საჯარიმო ქვითარში.
 • მართვის ავტომატიზებული სისტემის გამოყენების გარეშე საჯარიმო ქვითრის შევსების შემთხვევაში უფლებამოსილი პირი საჯარიმო ქვითარში ასახულ ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული  ინფორმაციის შესახებ სამუშაო საათებში ტელეფონით ატყობინებს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა აღრიცხვისა და ანალიზის განყოფილებას თავისი სამოქმედო ტერიტორიის მიხედვით, ხოლო არასამუშაო საათებში საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სამორიგეო-საინფორმაციო სამმართველოს თავისი სამოქმედო ტერიტორიის მიხედვით, რომელიც აღნიშნულს ავტომატურ რეჟიმში ასახავს შესაბამის მონაცემთა ბაზაში. უფლებამოსილი პირი აღნიშნულ საჯარიმო ქვითარს მეორე სამუშაო დღეს არეგისტრირებს.
 • მართვის ავტომატიზებული სისტემის გამოყენების გარეშე შევსებული საჯარიმო ქვითრების ბაზაში აღრიცხვის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა აღრიცხვისა და ანალიზის განყოფილება.

 • მართვის მოწმობისთვის მინიჭებული ქულების რაოდენობის  ყოველი შემცირებისას, სამინისტრო ვალდებულია მართვის მოწმობის მფლობელი გააფრთხილოს მართვის უფლების შეჩერების რისკის შესახებ ელექტრონული ფოსტით ან/და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით, პირის შესახებ შესაბამისი  ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში.
 • პირის მიერ ერთდროულად რამდენიმე ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისას, როდესაც საქმეებს ერთდროულად განიხილავს ერთი და იგივე უფლებამოსილი თანამდებობის პირი, ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევს სახდელი დაედება იმ სანქციის ფარგლებში, რომელიც დაწესებულია უფრო მძიმე დარღვევებისათვის და მართვის მოწმობისათვის მინიჭებული ქულათა რაოდენობა შეუმცირდება ამ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესაბამისი ქულით.

ქულათა შემცირების სამართლებრივი შედეგები

კალენდარული წლის განმავლობაში საქართველოში გაცემული მართვის მოწმობისათვის მინიჭებული ქულების რაოდენობის ამოწურვა (ნულამდე ან ნულზე ნაკლებ რიცხვამდე შემცირება) გამოიწვევს მართვის უფლების შეჩერებას 1 წლის ვადით.

სხვა ქვეყნის მიერ გაცემული მართვის მოწმობისთვის მინიჭებული ქულების რაოდენობის ამოწურვის გამო მართვის მოწმობის მფლობელს ჩამოერთმევა მართვის მოწმობა და აეკრძალება საქართველოში მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მართვა.

ადმინისტრაციული სამართალდამრღვევის მართვის უფლება შეჩერებულად ჩაითვლება იმ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საჯარიმო ქვითრის გადაცემის მომენტიდან, რომლის დაკისრებამაც გამოიწვია მართვის მოწმობისთვის მინიჭებული ქულათა რაოდენობის ამოწურვა.

სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების შეჩერების შემთხვევაში უფლებამოსილი პირი უფლებამოსილია სატრანსპორტო საშუალება სპეციალურ სადგომზე გადაიყვანოს.

მართვის მოწმობისთვის მინიჭებული ქულის შემცირების გასაჩივრება

მართვის მოწმობისათვის ქულათა სისტემის შემცირება საჩივრდება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საჯარიმო ქვითართან ერთად საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.

გასაჩივრება გამოიწვევს მართვის მოწმობისათვის მინიჭებულ ქულათა სისტემის შემცირების აღსრულების შეჩერებას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მუხლების დარღვევისთვის შესამცირებელ ქულათა რაოდენობა [„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის №5 დანართი]:

1q

2q

ამავე თემაზე:

რამდენად კარგად იცნობთ მართვის მოწმობის 100–ქულიან სისტემას – ტესტი

რომელი დარღვევისთვის რამდენ ქულას დაკარგავენ მძღოლები

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი


ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com