ქედის საკრებულომ პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხა გაზარდა

ქედის საკრებულომ საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის, გურამ ანანიძის  ინიციატივას – პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხის გაზრდასა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გამოთხოვის საკითხს მხარი დაუჭირა.

ქედის საკრებულოს მიერ 29 მაისს დამტკიცებული სტანდარტით, ქედის გამგეობასა და საკრებულოდან საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გამოთხოვის უფლება ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს, საჯარო ინფორმაციის მისაღებად საკმარისია მოქალაქემ მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე [keda.ge] მითითებულ ფოსტაზე წერილობით მოთხოვნა გააგზავნოს.

ელექტრონული ფორმით საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვასთან ერთად, ქედის თვითმმართველობამ პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხაც გაზარდა.

მუნიციპალიტეტი ვალდებულია საკრებულოსა და გამგეობის თანამდებობის პირების შესახებ მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია, ბიოგრაფიულ მონაცემებთან ერთად, ვებგვერდზე განათავსოს. მუნიციპალიტეტმა უნდა განათავსოს ასევე საკრებულოს აპარატსა და გამგეობაში დასაქმებული თანამშრომლების სახელები-გვარები და მიუთითოს მათ მიერ დაკავებული თანამდებობები; გამგეობასა და საკრებულოში საჯარო ინფორმაციის გაცემზე პასუხისმგებელი პირის მაიდენტიფიცირებელი და საკონტაქტო მონაცემები.

გურამ ანანიძის მიერ ინიცირებული საკითხი ისეთი ინფორმაციის საჯაროდ გამოქვეყნებასაც ითვალისწინებს, რომლის გამოქვეყნებასაც ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი მუნიციპალიტეტებს არ ავალდებულებს:

  • მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და საკრებულოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა, კატეგორიები მითითებით გენდერულ ჭრილში;
  • ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები [მხოლოდ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა], კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა;
  • მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და საკრებულოში გაცემული შრომითი გასამრჯელოს შესახებ ინფორმაცია;
  • ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტზე გაწეული სამივლინებო ხარჯები;
  • მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მოდელების მიხედვით;
  • სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა;
  • საკრებულოს ნორმატიული აქტები;
  • გამგებლისა და საკრებულოს თავმჯდომარის ის ინდივიდუალური აქტები, რომლებიც არ შეიცავს სახელმწიფო ან კომერციულ საიდუმლოებას;
  • ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში გამოცხადებული კონკურსის წესით შესავსები ვაკანტური თანამდებობების შესახებ;
  • ის ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს გამგეობასა და საკრებულოს აპარატში ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებელი კონკურსის ჩატარების წესებს.

გურამ ანანიძის მიერ ინიცირებულ საკითხს საკრებულოს სხდომაზე დამსწრე ყველა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. 29 მაისს საკრებულოს სხდომას ქედაში საკრებულოს 24 წევრიდან 17 ესწრებოდა.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი


ავტორი